موارد امتحانی و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک برای کل گرایش ها به شرح زیر است که البته بر حسب هر گرایش ضرایب متفاوت می باشد که در ادامه بررسی می شود.
۱-زبان تخصصی
۲- ریاضی (ریاضی ۱ و ۲- ریاضی مهندسی- معادلات )
۳- حرارت و سیالات ( ترمودینامیک- مکانیک سیالات- انتقال حرارت )
۴- جامدات ( استاتیک - مقاومت مصالح - طراحی اجزا )
۵ - دینامیک ( دینامیک - دینامیک ماشین- ارتعاشات- کنترل اتوماتیک )
۶- ساخت و تولید ( ماشین ابزار- قالب پرس - علم مواد- ماشین های کنترل عددی- اندازه گیری - تولید مخصوص- هیدرولیک و نیوماتیک- مدیریت تولید )


ضرایب به ترتیب دروس
تبدیل انرژی ( ۱ و ۲ و ۳ و ۲ و ۲ و ۰)
طراحی کاربردی ( ۱ و ۲ و ۲ و ۳ و ۲ و ۰ )
ساخت و تولید (۱ و ۲ و ۱ و ۲ و ۱ و ۴)
مهندسی پزشکی ( ۳ و ۴ و ۳ و ۴ و ۳ و ۳)
سیستم محرکه خودرو (۲ و ۳ و ۳ و ۳ و ۲ و ۰)
سازه و بدنه خودرو (۲ و ۳ و ۲ و ۴ و ۳ و ۰)
سیستم محرکه خودرو ( ۲ و ۳ و ۳ و ۳ و ۲ و ۰)
اسامی دانشگاه های آزاد دارای کارشناسی ارشد مکانیک
گرایش تبدیل انرژی: تاکستان- تهران جنوب- تهران علوم و تحقیقات- دزفول - مشهد
گرایش طراحی کاربردی: اراک - اهواز - تهران جنوب - خمینی شهر -سمنان - کرج - مشهد
گرایش ساخت وتولید: تهران علوم و تحقیقات- دزفول - شیراز - نجف آبادسر فصلهای آزمون کارشناسی ارشد


مکانیکسیالات
خواص سیال – استاتیک سیالات – مباحث دینامیکی – آنالیز ابعادی و تشابه – جریان داخلی – جریان پتانسیل و لایه مرزی


ترمودینامیک
کار وحرارت – قانون اول- قانون دوم- آنتروپی – برگشت ناپذیری – سیکل های توان و تبرید – روابط ترمودینامیکی – مخلوط ها و محلول ها – واکنش های شیمیایی – تعادل شیمیایی – جریان داخل شیپوره ها
انتقال حرارت
مقدمه ای بر انتقال حرارت –هدایت حرارتی – هدایت یک بعدی و دایم – هدایت دو بعدی و دایم – هدایت غیر دایم – مقدمه ای بر جابجایی – جابجایی داخلی- جابجایی خارجی
جابجایی طبیعی – مبدل های حرارتی – مقدمه ای بر تشعشع-تشعشع بین سطوح
استاتیک
تجزیه نیرو به مولفه های آن در مختصات قایم دو بعدی و سه بعدی- برآیند نیروهای متقارب – برآیند نیروها به وسیله مولفه های آنها – تعادل نقطه مادی – گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی – تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو و گشتاور – تعادل اجسام صلب – تعادل جسم تحت سه نیرو – قاب ها – خرپا –مرکز سطح – قضیه گلدن پایوس – دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی – ممان اینرسی – کار مجازی


مقاومتمصالح
تنش محوری – تغییر مکان محوری – کرنش- قانون هوک –کرنش حجمی –استوانه جدار نازک – پیچش – خمش – برش-تحلیل تنش –تغییر مکان تیرها – روش انرژی – کمانش ستون


طراحیاجزا
تحلیل تنش – مواد نرم و ترد – تمرکز تنش – نظریه های شکست استاتیکی – نظریه خستگی – طراحی اتصالات رزوه ای و پرچی – طراحی اتصالات جوشی- طراحی فنرها – طراحی محور ها – یاتاقان های غلتشی – روانسازی و یاتاقان های لغزشی – طراحی چرخدنده های ساده و مارپیچ – چرخ دنده های مخروطی و حلزونی – کلاچ – ترمز – اجزای مکانیکی انعطاف پذیر


دینامیک
آشنایی با دینامیک – سینماتیک ذرات – سینتیک ذرات – سینتیک مجموه ذرات – سینماتیک اجسام صلب در صفحه و فضا – سینتیک اجسام صلب در صفحه و فضا


ارتعاشات
ارتعاشات آزاد – ارتعاشات واداشته هارمونیکی – ارتعاشات گذرا – سیستم ها با دو یا چند درجه آزادی – خواص سیستم های نوسانی –معادله لاگرانژ


دینامیکماشین
تعاریف و مقدمات- حرکت شناسی سازو کار های صفحه ای – درجه آزادی ساز و کارهای صفحه ای – مراکز آنی چرخش ساز و کارهای صفحه ای – سرعت شناسی با استفاده از مراکز آنی چرخش – سرعت شناسی و شتاب شناسی ساز و کارهای صفحه ای - ساز و کارهای صفحه ای معادل – نیرو شناسی ساز و کارهای صفحه ای – ترازمندی اجرام چرخان – ترازمندی اجرام آرو – چرخ لنگر – بادامک و پیرو – مجموعه چرخدنده های معمولی – مجموعه چرخدنده های خورشید صفحه ای – مجموعه چرخدنده های خورشید فضایی


کنترل
انواع مدلسازی – فضای حالت –تابع تبدیل – فرمول میسون – تحلیل پاسخ گذاری سیستم های درجه 1 و 2 – پایداری- معیار راوس هرویتس- نوع سیستم و خطای ماندگار – فیدبک و اثرات فیدبک – مکان هندسی ریشه ها- پایداری در حوزه فرکانس – معیار پایداری نایکوییست – دیاگرام بود – حد فاز و بهره – معیار پایداری بود – طراحی کنترل کننده


ریاضی عمومی
تابع – حد- پیوستگی- مشتق- کاربرد مشتق – دنباله و سری – انتگرال – کاربرد انتگرال – ماتریس – منحنی ها- رویه ها – حد و پیوستگی و مشتق پذیری توابع چند متغیره – جبر خطی – بهینه سازی توابع چند متغیره – میدان های برداری – انتگرال چند گانه – انتگرال منحنی الخط – انتگرال سطح – قضیه های انتگرال و کاربرد آن ها


ریاضی مهندسی
سری های فوریه – محاسبه سری ها با استفاده از سری فوریه – انتگرال گیری و مشتق گیری از سری فوریه – رابطه پارسوال – قضیه همگرایی- شرایط دیریکله – محاسبه ضریب فوریه بدون انتگرال گیری – انتگرال فوریه – محاسبه انتگرالهای معین با استفاده از انتگرال فوریه – تبدیل فوریه و خواص آن و کاربرد های تبدیل فوریه – اعداد مختلط – نگاشت – خواص حد و پیوستگی و مشتق تابع مختلط – توابع تحلیلی – معادلات ریمان – توابع هارمونیک – تابع تکین – بسط لران – معرفی قطب – نقطه ویژه اساسی- نقطه حذف شدنی- محاسبه مانده در نقاط تکین منفرد – محاسبه انتگرالهای مختلط – محاسبه انتگرال های معین با استفاده از انتگرال مختلط – معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه اول –
معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه دوم-
استاندارد سازی – تشخیص نوع دوم معادلات درجه دوم – حل دالامبر معادله موج – ل معادله موج و حرارت در مختصات دکارتی و قطبی – حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و قطبی و کروی- حل معادله لاپلاس با استفاده از نگاشت همدیس - معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی با استفاده از سری های فوریه – تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس


معادلاتدیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل معمولی - معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر – حل معادلات با استفاده از سری ها – دستگاه های معادلات دیفرانسیل خطی – تبدیل لاپلاس -


زبان تخصصی
متون عمومی و تخصصی


منابع مطالعاتی پیشنهادی


زبان انگلیسی:


زبان تخصصی: متون تخصصی مکانیک


زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، راهیان ارشد


۲-لغات و گرامر پوران پژوهش


۳- لغت: absolutely essential words 504 و Essential Words for the TOEFL


۴- کتاب English Grammar in Use سطح متوسط کفایت میکند


و هزاران منبع برای تقویت reading و سایر مهارتهای زبانی از جمله کتب آمادگی برای تافل


ریاضیات:


ریاضی ۱: نشر نگاه دانش (مسعود آقاسی)، پوران پژوهش (حاجی جمشیدی)
ریاضی ۲: نشر نگاه دانش (مسعود آقاسی)، پوران پژوهش (حاجی جمشیدی)


ریاضی مهندسی: پارسه (معتقدی)، موسسه نصیر (کریمی)
معادلات دیفرانسيل: گاج (مهندس کلاهدوز)، پارسه (معتقدی)


دروس تخصصی:


ترمودینامیک: راهیان ارشد (بهزاد خداکرمی)
مکانیک سیالات: راهیان ارشد (بهزاد خداکرمی)
انتقال حرارت: راهیان ارشد (بهزاد خداکرمی)


استاتیک: راهیان ارشد (حمزه صالحی پور، روح اله حسینی)
مقاومت مصالح: پوران پژوهش (دکتر نائی)
طراحی اجزاء: راهیان ارشد (روح اله حسینی)


دینامیک : راهیان ارشد (روح اله حسینی،صالحی پور)
ارتعاشات : راهیان ارشد (حمزه صالحی پور، روح‌اله حسینی)
دینامیک ماشین : راهیان ارشد (روح اله حسینی، حمزه صالحی پور)
کنترل : انتشارات آزاده (آریاز برادرانی)


منابع تکمیلی:
۱- کتاب آزمونهای مرحله ای مهندسی مکانیک (راهیان ارشد)


۲- بانک سوالات کنکورهای سراسری مهندسی مکانیک (راهیان ارشد)


۳- کتاب بانک جامع سوالات مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد (راهیان ارشد)


› See More: منابع امتحانی و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک – کل گرایش ها