• بصورت لکه های زرد و سفید بر روی برگ ها مشاهده میشود،در نهایت در مرکز این لکه ها اسپور ها یا هاگ های قارچ به رنگ سیاه در می آیند.
  • این حشره از نظر اقتصادی خسارتی بسیار کمی به محصولات وارد میکند و فقط باعث ریزش تعدادی از برگ ها میشود
  • برای مبارزه با این بیماری میتوان از سموم سولفیده با غلظت 2 تا 3 درصد در هزار استفاده کرد


gmail: 30nabook@gmail.com


› See More: آفت سفیدک سطحی فندق - Hazelnut Powdery Mildew