مسابقات راء این هفته ساعاتی پیش به اتمام رسید:
-----------------------------------------------------------

بازی اول:گلداست و استارداست و سزارو در برابر یوسوز و دلف زیگلر...برنده یوسوز و زیگلر

بازی دوم:بو دالاس در برابر مارک هنری...برنده بو دالاس با کانت اوت

بازی سوم:بری بلا در برابر سامر ری...برنده بری بلا

بازی چهارم:جک سواگر در برابر تایسون کید...برنده سواگر

بازی پنجم:التریتو در برابر هورنسواگل...برنده التریتو

بازی ششم:پیج و فاکس در برابر ای جی لی و اما...برنده پیج و فاکس

بازی هفتم:شیمس در برابر میز...برنده میز

بازی هشتم:جان سینا در برابر کین،ست رولینز، و رندی اورتن...برنده جان سینا با dq
----------------------------------------------------------
توضیحات:

قطعا مهمترین اتفاق دیشب بازگشت قهرمان مردم راک بود.راک وسط صحبت های روزف آمد و حسابی حال روزف را گرفت


› See More: نتایج کوتاه شوی راء 7 اکتبر 2014 - raw 7/october/2014