ملکا جشن مهرگان آمــــد
جشن شاهان و خسروان آمــد جز به جای ملهم و خرگاه
بـــدل بــاغ و بـــوسـتـان آمـــد مورد برجای سوسن آمـــد بــاز
مــی بر جــای ارغــوان آمــــد تو جوانـمرد و دولت تو جـوان
مــی بر بخت تــو جـوان آمــد

دهم مهرماه مهرگان بر تمام پارسیان شادباش باد

شاد باشید که جشن مهرگان آمد
بانگ و آوای ِدَرای ِکاروان آمد کاروان مهرگان از خَزران آمد
یا ز اقصای بلاد چینستان آمد نا از این آمد، بالله نه از آن آمد
که ز فردوس برین وز آسمان آمد مهرگان آمد، هان در بگشاییدش
اندر آرید و تواضع بنماییدش از غبار راه ایدر بزداییدش
بنشانید و به لب خرد نجاییدش خوب دارید و فرمان بستاییدش
هرزمان خدمت لختی بفزاییدش

› See More: با کاوه همراه شو مهرگان آمد