بحث حیات در کرات دیگر همگان را به یاد وجود آدمهای فضایی و وجود موجودات عجیب و غریب می اندازد. موجوداتی با توانایی های عجیب و تکنولوژی های برتر. اما برای دانشمندان مفهوم حیات در کرات دیگر معنی دیگری دارد. آنها به دنبال سلولهایی هستند که بیانگر وجود حیات میباشند.

هفت دلیل برای اینکه حیات در خارج از زمین احتمال دارد عبارتند از:

۱ - هنگامی که صحبت از حیات در کرات دیگر میشود اکثر افراد تصور میکنند که باید کره ای کشف شود که شرایط جوی در آن مانند زمین باشد تا در آن حیات یافت شود. حال آنکه دانشمندان معتقد هستند وجود حیات رابطه ای با شرایط محیطی و جوی ندارد. حیات ممکن است در نقاطی که امکان زندگی انسان کره خاکی در آنجا مقدور نیست یافت شود.

۲ - DNA که یکی از عناصر اصلی حیات محسوب میشود بر اثر واکنشهای شیمیایی بین موادی بوجود می آید که وجود آنها در کرات دیگر اثبات شده. موادی مانند: اسیدهای نوکلئیک، پروتئین، کربوهیدرات و چربیها. بنابراین اگر شرایط محیطی فراهم شوند این واکنشهای شیمیایی ممکن است در خارج از کره زمین هم انجام شوند و DNA تولید شود.

۳ – سیستم های جدید کشف کرات کوچک نشان میدهند کرات سنگی مشابه زمین وجود دارند که در مداری مشابه با مدار کره زمین به دور ستاره منظومه خود میگردند. این باعث میشود تا شرایط تقریبا مشابهی با محیط جوی زمین داشته باشند. لذا امکان وجود حیات در آنها بیشتر خواهد بود.

۴ – با وجود اینکه کره زمین در شرایط محیطی سختی از تاریخ پیدایش خود قرار گرفته اما حیات در آن باقی مانده و حفظ شده. شرایطی مانند عصر بخبندان٬ خشکسالی ها٬ اسیدی شدن اقیانوسها و تغییرات جوی. پس ممکن است حیات در کرات دیگری که در شرایط جوی و محیطی نابسامانی هستند نیز باقی بماند.

۵ – اگر این تئوری که حیات به واسطه سلولهای حیاتی به وجود آمده است درست باشد بنابراین این سلولها از یک منبع به زمین راه پیدا کرده اند. لذا ممکن است این سلولها از همان منبع به کرات دیگر هم رفته باشند و حیات را انتقال داده باشند.

۶ – آب یکی از موادی است که از نشانه های حیات به حساب میآید. کشف آب در کرات دیگر دانشمندان را به این باور نزدیک کرده که حیات در آن سیارات وجود داشته و یا هنوز دارد.

۷ – بر طبق یک نظریه٬ حیات خودش را با محیط اطراف خودش تطبیق میدهد. بنابراین وجود حیات در هر شرایطی ممکن است. اگر بشر هنوز موفق به کشف حیات در نقاط دیگر کیهان نشده میتواند به این دلیل باشد که او هنوز دانش کافی برای مطالعه محیط کیهان را ندارد لذا نمیتواند تشخیص دهد تا چه گونه حیاتی در آن محیط وجود دارد.› See More: هفت دلیل برای وجود حیات در کرات دیگر