خانه استاد بنان
خانه استاد آواز ایران با خاک یکسان شد. اکنون به جای حرمت و خاطره این خانه، آپارتمان بلندی سبز شده است. این خانه در نیاوران، بلندیهای جمالآباد، نبش کوچه مینا، پلاک"12" قرار داشت. محمد بهشتی، مشاور ارشد سازمان میراث فرهنگی این اتفاق را فاجعهای دانست که تهران را هر روز تهیتر از خاطرههایش میکند. خانه استاد بنان هم به فهرست بلند تخریبیهای خانههای تاریخی تهران پیوست. خانه استاد آواز ایران تخریب شد تا جایش ساختمان بلند سیمانی سر به فلک بگذارد. این خانه تاریخی که در نیاوران، بلندیهای جمال آباد، نبش کوچه مینا، پلاک 12 قرار داشت، حالا از هر خاطرهای تهی شده و تهران یکی دیگر از بناهای مشاهیر خود را از دست داد.خانه ریختهگران
این خانه دوره صفوی از نقاشی و مقرنسکاری منحصربهفردی برخوردار بود. مجموعه خانههای ریختهگران و صیرفیان که در جوار هم قرار گرفتهاند در گذشته مجموعه خانههای سرتیپ را تشکیل میدادند. چند سال پیش، این خانهها توسط ورثه از هم جدا شد و عصر روز گذشته خانه ریختهگران با رضایت مالک از بین رفت. اما خانه صیرفیان نیز از تخریب خانه چسبیده به آن در امان نماند. میزان قابلتوجهی از سقف و دیوار خانه صیرفیان ترک برداشت."کریم صیرفیان" قصد داشت با خریداری خانه ریختهگران مجموعه خانههای سرتیپ را احیاء کند رویایی که در عصر یکی از روزهای هفته گذشته تبدیل به کابوس شد.خانه باغ ارباب ماشاءالله
همین دو سه روز پیش بود که خبرگزاریهای مختلف از تخریب کامل ابن بنا در کاشان خبر دادند. بنایی با قدمت 150 سال و الگوبرداری از عمارت دولتآباد که اگرچه از 10 سال پیش روند تخریب آن آغاز شده بود، امام هماکنون با خاک یکسان شده است.خانه سعدی
جای تعجب است، ملتی که یکی از مصادیق افتخاراتش در جهان هنر و ادب است، اینچنین بیتوجه به یادگارهای بهجامانده از این بخش باشد. خانه شاعر پرآوازه قرن هفتم در حالی رو به نابودی است که تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی بوده و مالکان مدعیاند که توانایی توان تعمیر این خانه را ندارند.


آبانبارهای بشاری
همین چند هفته پیش بود که در سایتهای مختلف، تصاویر نهچندان وضعیت مطلوب مربوط به این بنای بهجامانده از دوران قاجار منتشر شد. این بناهای گرانقدر از مصالحی همچون سنگ، گچ و ساروج ساخته شدهاند و علیرغم ثبت این بناها بهعنوان میراث ملی توجه چندانی به این بناهای تاریخی نشده و هرلحظه امکان دارد که با خاک یکسان شوند.عمارت خانه فکری بندرلنگه
خانه فکری، خانهای تاریخی است که در شهرستان بندرلنگه واقعشده و از نقاط دیدنی استان هرمزگان است. قدمت این بنا به دوره قاجاریه میرسد و توسط مرحوم عبدالواحد فکری، از تجار معروف بندرلنگه ساخته شده است. این عمارت در حال حاضر به سفرهخانه تبدیل شده و به این حال درآمده است.


حمام تاریخی روستای پیرشهر
ا
ثری با دیرینگی بیش از یکصد سال مربوط به دوران قاجاریه که اکنون در فراموشی متصدیان میراث فرهنگی، به محلی برای انبار کردن زبالههای روستاییان تبدیل شده است.


خانه حسام لشگر
یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.

منبع: بازارخبر› See More: مرگ تدریجی برخی از آثار باستانی ایران