نکات جالب جغرافیا یی


انسان در قطب شمال هرگز دچا ر سرماخوردگی نمی شود. در قطب، نه تنها دچار آنفولانزا نمی شویم، بلکه از بیماری هایی که با ویروس و میکروب انتقال پیدا می کنند نیز در امانیم. در این منطقه از زمین، هوا به قدری سرد است که هیچ نوع موجود زنده ی میکروسکپی نمی تواند زنده بماند.


باران باعث از بین رفتن رطوبت زمین می شود. برای تولید باران، رطوبت هوا گرفته شده، در ابر های بارانی متمرکز می شود.اگرچنین نبود، رطوبت همه جا را می گرفت و ما همیشه غرق در رطوبت و عرق بودیم و زمین همواره لزج و لغزنده بود، درست مثل حمام بخار.


هوا درسیبری چنان سرد است که بخار هوای موجود در بازدم انسان در هوا منجمد شده و با صدای خاصی به زمین می افتد.


نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب نفوذ می کند.


در هر جزر و مد وزن ما اندکی تغییر پیدا می کند.


› See More: نکات جالب جغرافیا یی