نقاش جوان روسی Natasha Kinaru با استفاده از مداد رنگی آثاری را خلق میکند که واقعاً شگفت انگیز هستند به صورتی که اکثراً در نگاه اول آنها را با عکس های دیجیتالی اشتباه میگیرند.
نقاشی با مداد رنگی
آثار نقاشی شگفت انگیز
نقاشی با مداد
آثار هنری شگفت انگیز› See More: نقاشی‌های شگفت انگیز با مدادرنگی