نژاد سامی

نژاد آریایی مفهومی است که در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم در فرهنگ غربی رسوخ پیدا کرد.این ایده از باوری ریشه گرفته است که بر پایه آن اصالت همه گویشوران زبان‌های هند و اروپایی و فرزندان آنان تا کنون از یک نژاد متمایز یا از یک زیرگروه از نژاد بزرگتر قفقازی است. باور به وجود یک نژاد آریایی گاهی اشاره به آریانیسم دارد.

در حالی که این موضوع به سادگی تنها به یک دسته بندی زبانی-قومی اشاره دارد ، ولی به عنوان دکترین ایدئولوژی‌های نژادپرستانه نازی و نئو نازی و همچنین در مورد برتری نژاد سفید مورد استفاده قرار گرفت.› See More: نژاد سامی