معرفی:
از این آزمایش جهت تمیز دادن کتوز از آلدوز استفاده می شود، زیرا کتوز ها در مجاورت اسید های رقیق سریع تر از آلدوز ها تولید 5-هیدروکسی متیل فورفورال می کنند. از این رو می توان کتوزها را با توجه به زمان تولید رنگ (قرمز گیلاسی) و کیفیت رنگ از آلدوز ها تمیز داد. وقتی فورورال با رزوزسینول (بنزن 1 و 3 - دی ال) که ماده موثر معرف سیلوانف است ترکیب شود رنگ قرمز گیلاسی ظاهر می شود.

روش کار:
1 سی سی محلول قندی را به همراه 1 سی سی رزوزسینول در یک لوله آزمایش باهم مخلوط می کنیم، سپس به مدت 2 دقیقه در بن ماری قرار می دهیم. ایجاد رنگ قرمز گیلاسی تایید کننده ی وجود کتوز ها در محلول قندی است. نباید مدت زمان قرار گیری لوله آزمایش حاوی مخلوط ذکر شده طولانی و بیشتر از 10 دقیقه باشد زیرا در این صورت آلدوز هم پاسخ مثبت می دهد.اتفاقی که می افتد:کاربرد:
جهت تشخیص کتوز ها و اغلب بعنوان آزمایشی جهت ketohexoses در کربوهیدارت در نظر می گیرند.

نویسنده: سینا کریم دوست› See More: آزمایش سلیوانف در صنایع غذایی | Seliwanoff's test