معرفی:
آزمایشات مختلفی جهت شناسایی کلاس ها و گروه های ترکیبات شیمایی استفاده می شود که یکی از آن ها تست بارفوید است. از آزمایش بارفوید جهت تشخیص مونوساکارید ها از دی ساکارید های احیاکننده استفاده می شود. واکنش در محیط کمی اسیدی انجام می شود که در آن فقط مونوساکاریدها به دلیل قدرت احیاکنندگی قوی جواب مثبت به تست بارفوید می دهند

روش کار:
در یک لوله آزمایش 1 سی سی محلول قندی را با 2 سی سی بارفوید (که مخلوطی از استیک اسید و مس) مخلوط می کنیم و آن را به مدت 5 دقیقه در بن ماری قرار می دهیم. تشکیل رسوب قرمز مس نشان دهنده وجود مونوساکاریدها و احیا شدن آن ها توسط معرف بارفوید است.


اتفاقی که می افتد:


RCHO + 2CU2+ + 2H2O -------->RCOOH + CU2O + 4H+


کاربرد: جهت شناسایی مونوساکارید ها از دی ساکارید های احیاکننده است مثل گلوکز، فروکتوز از ساکارز

نویسنده: سینا کریم دوست› See More: آزمایش بارفوید در صنایع غذایی | Barfoed's test