معرفی:
یک آزمایش شیمیایی است که می تواند جهت بررسی وجود قندهای احیاکننده در یک آنالیت خاص مورد استفاده قرار گیرد. در این آزمایش کربوهیدارت های ساده حاوی کتون آزاد یا گروه های آلدهیدی، بطور تخصصی تر مونو و دی ساکارید ها قابل شناسایی هستند. در این آزمایش از معرف بندیکت که ترکیب پیچیده ای از سدیم سیترات، سدیم کربنات و پنتاهیدارت سولفات مس است که هنگامی که با محلول قندی مخلوط شود باعث ایجاد رسوب قرمز آجری می شود

روش کار:
1 سی سی محلول قندی به همراه 2 سی سی معرف بندیکت مخلوط کرده و سپس لوله آزمایش حاوی این مخلوط را بمدت 5 دقیقه در بن ماری قرار می دهیم. ایجاد رسوب رنگی تایید کننده وجود این کربوهیدارت های مونو و دی ساکاریدهاست.اتفاقی که می افتد:تفسیر نتایج تست بندیکت:

رنگ رسوب درصد گرم قندهای احیا شده
سبز 0.5 درصد
زرد 1 درصد
نارنجی 1.5 درصد
قرمز 2 درصد


کاربرد: شناسایی مونو و دی ساکاریدها در مواد غذایی، چند نمونه از موادی که نتایج مثبت برای تست های بندیکت را در پی دارند عبارت اند از: گلوکز، فروکتوز و ریبوز
نویسنده: سینا کریم دوست› See More: آزمایش بندیکت در صنایع غذایی | Benedict's test