معرفی:
یک آزمایش شیمایی است که جهت بررسی وجود کربوهیدارت ها در یک آنالیت معین انجام می شود. این آزمایش توسط هانس مولیش گیاه شناس چک - اتریشی ابداع و نامگذاری شده است. ازمایش مولیش شامل افزودن معرف مولیش (مخلوط a-naphthol در اتانول) به آنالیت و سپس افزودن چند قطره سولفوریک اسید (H2SO4) غلیظ به مخلوط است. تشکیل یک حلقه ی بنفش یا بنفش مایل به قرمز در نقطه تماس بین H2SO4 و مخلوط حاوی معرف وجود کربوهیدارت موجود در آنالیت را تایید می کند

روش کار:
بطور خلاصه: 1سی سی محلول قندی برداشته سپس له آن 10 قطره معرف a-naphthol اضافه می کنیم، در مرحله بعدی به مخلوط ایجاد شده 1 سی سی H2SO4 غلیظ اضافه می کنیم و بعد از آن لوله ی آزمایش حاوی مخلوط های معرفی شده را به مدت 5 دقیقه در بن ماری قرار می دهیم. تشکیل رنگ بنفش متمایل به قرمز تایید کننده وجود کربوهیدارت هاست.

اتفاقی که می افتد:کاربرد: روش سریعی جهت شناسایی تمامی کربوهیدارت ها که در این بین مونوساکارید ها سریع تر از دی و پلی ساکارید ها واکنش نشان می دهند.

نویسنده: سینا کریم دوست› See More: آزمایش مولیش در صنایع غذایی | Molisch's test