كلستروم (آغوز)


اولين تراوشهاي بعد از زايمان است كه تركيب، ظاهر و خواصي بسيار متفاوت با شير دارد.
كلستروم ماده اي لزج، غليظ، داراي ته رنگ زرد مايل به قرمز، همراه با بويي قوي و طعمي تلخ، حاوي مقادير بسيار زيادي مواد جامد، ميزان كازئين و پروتئين هاي محلول در سرم(گلوبولين) و نمك هاي معدني بيشتر ولي الكتوز كمتر از شير دارند.

ميزان چربي آغوز ممكن است از شير بيشتر يا كمتر باشد. تفاوت تركيب در كلسترومهاي مختلف بسيار مشهود تر است تا در شيرهاي مختلف. اختلاف ساختاري شير و آغوز طي شير دوشي هاي بعدي بسرعت كاهش پيدا مي كند. تغيير تركيب كلستروم و تبديل آن به شير معمولي، تقريباً چهار روز به طول مي انجامد و مقدار پروتئين ديرتر از ساير مواد به حد طبيعي خود در شير مي رسد.


› See More: آغوز یا کلستروم چیست؟