برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟


◀️ مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است
http://www.irandoc.ac.ir/


◀️ مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد
http://simorgh.nosa.com/


◀️ مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است
http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx


◀️ مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی
http://fa.projects.sid.ir/


◀️ مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد
www.nlai.ir


› See More: برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟