بهترین زماﻥ برای کاشت سبزه که تا روز 13 فروردین ﺭشد کافی دﺍشته باشند !
هر دانه چقدﺭ باید خیس بخوﺭد؟
› See More: بهترین زمان برای کاشت سبزه عید از بذرهای مختلف