پرمصرف ها :


دیازینون
کلرپایریفوس
دورسبان
کلایفوزیت
رانداپ
پاراکوات
اکسی کلرور مس
کاپتان
تاپیک
سولفور
اورتوس
امایت
نیسیرون
فن والریت
کنفیدور
------
قابل حل در اب اگر منظور انحلال واقعی هست :


اکسی کلرور مس
سولفور
استروبی,


نکته: همه این سموم در اب حل میشوند اما انحلال واقعی نیستند بلکه سوسپانسیون میشوند،تعداد سموم ها خیلی,زیادن اینا همه جا پر مصرف هستن،جدیدا هم سموم فیلینت استامی پراید و چند تا هم اضافه شدند


› See More: سموم پرمصرف در کشاورزی و قابلیت انحلال در آب