شرکت سهامی خاص چیست ؟
شرکت سهامی خاص شرکتی است که با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل می باشد تشکیل می گردد.در شرکت سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره حداقل از 2 نفر تشکیل می شود.درشرکت سهامی خاص سهامداران می بایست زمان تاسیس 35% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک های کشور افتتاح نمایند .
نکته 1:سهامداران می توانند پس از به ثبت رسیدن شرکت 35% واریزی خود را ازبانک مربوطه برداشت نمایند.
نکته 2:بازرسین شرکت به هیچ عنوان نباید با هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند .
سهامداران و اعضاء هیئت مدیره می توانند شخص حقیقی و یا حقوقی باشند و در صورتی که شخص حقوقی باشندباید یک نامه نماینده حقیقی معرفی نمایند.
در شرکت های سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره می بایست حداقل دارای یک سهام باشند.
كلیاتی درباره شركت‌های سهامی:
برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 كه می گوید: (شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی آنها است) شركت سهامی سرمایه شركت سهام متساوی القیمه تقسیم شده مبلغ اسمی سهام و حتی درصورت تجزیه آن قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است كه هر سهم ممكن است چند قطعه معین كه (پاره سهم) نامیده می شود تجزیه گردد. هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط یك سهم می باشد و مجموع آنها یك سهم را تشكیل می دهد.
انواع شركت سهامی:
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : شركت سهامی دو نوع تقسیم می شود:نوع اول - شركتهای سهامی عام هستند كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام مردم تامین می كنند.نوع دوم - شركتهای سهامی خاص هستند كه تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.مرحله شكل‌گیری مجمع عمومی مؤسس:با توجه ماده 16 (ل.ا.ق.ت) موسسین باید قبل از تشكیل مجمع عمومی موسس اعمال زیر را انجام دهند:
 • رسیدگی تعهدات پذیره نویسان حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از انقضای مهلت پذیره نویسی اعم از اینكه مهلت مذكور تمدید شده یا نشده باشد.حراز اینكه كلیه سرمایه شركت طور صحیح پذیره نویسی شده باشد.
 • ملاحظه این كه الااقل 35 درصد كل سرمایه شركت بطور نقدی پرداخت گردیده است.
 • تعیین و اعلام تعداد سهام هر پذیره نویس.
 • جلب نظر كارشناس درارزیابی آورده های غیرنقدی كه فقط موسسین تعلق دارد.

برابر ماده 77 (ل.ا.ق.ت) صاحبان آورده غیر نقدی از حق رای هنگام رسیدگی مجمع موسس مورد آورده های مذكور محروم می باشند و از سوی دیگر سرمایه غیر نقدی را كه موضوع مذاكره و رای می باشد. از حیث حد نصاب جز سرمایه شركت منظور نمی داردند.
دعوت مجمع عمومی موسس كه چنین دعوتی روزنامه كثیر الانتشار عمل می آید كه برابر بند 14 از ماده 9 طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است. دعوت مجمع عمومی موسس رعایت مفاد مواد 97 و 98 بعد (ل.ا.ق.ت) الزامی باشد. دستور ماده 98 (ل.ا.ق.ت) فاصله نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
وظایف مجمع عمومی موسس :مجمع عمومی موسسین شركت بایستی بدوا اجرای ماده 101 (ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه شامل ریاست مجمع و نظار و منشی جلسه را انتخاب و برابر ماده 74 (ل.ا.ق.ت) گزارش موسسین رسیدگی و صورت لزوم آن را تصویب نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و تادیه مبلغ لازم تصویب طرح اساسنامه شركت و عنداللزوم اصلاح آن مبادرت و رزد و بالاخره مجمع مذكور اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب و روزنامه كثیرالانتشاری را برای آگهی های بعدی شركت تعیین نماید.برابر ماده 75 (ل.ا.ق.ت) حد نصاب لازم برای تشكیل مجمع عمومی موسس عبارت است از :دعوت اول باید عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده اند حاضر باشند و دعوت دوم چنانچه دراولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم دعوت می شود كه دراین صورت حضور لااقل صاحبان ثلث سرمایه شركت الزامی است و چنانچه دعوت سوم اكثریت لازم (صاحبان ثلث سرمایه شركت) مجمع عمومی حاضر نشدند موسسین باید عدم تشكیل شركت را اعلام دارند.هر یك از مجامع فوق كلیه تصمیمات باید اكثریت 3/2 رای حاضر جلسه اتخاذ گردد. تبصره ماده فوق د رنجمع عمومی موسس برای هر سهم حق یك رای قائل شه است و بدین ترتیب تعداد آرا برابر با تعداد سهام خواهد بود . پس از آنكه مدیران و بازرسان شركت كتبا سمت خود را قبول نمودند از این تاریخ شركت تشكیل شده محسوب می شود( قسمت اخیر ماده 17 ل.ا.ق.ت).وجه تمایز شركت سهامی عام و خاص:وجه تمایز این دو شركت این شرح می‌باشد:
 • شركت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شركت سهامی خاص حق مراجعه عامه را ندارد.
 • امكان صدور اوراق قرضه برای شركت سهامی عام وجود دارد ولی شركت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
 • نقل وانتقال سهام شركتهای سهامی عام مشروط مووافقت سهامداران نیست. ولی شركت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط توافق مدیران یا مجامع عمومی شركت می تواد باشد.
 • سهام شركت سهامی عام قابل عرضه بازار بورس می باشد ولی شركت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
 • حداقل سرمایه برای تاسیس شركت سهامی عام 5/000/000 ریال می باشد حالی كه حداقل سرمایه برای تاسیس ثبت شركت سهامی خاص1/000/000 ریال می باشد .
 • مدیران و سهامداران شركت سهامی عام حداقل 5 نفر و شركت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد (مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت).

پایه‌گذاری شركت سهامی خاص:نكته: شركت سهامی خاص شركتی است كه تمام سرمایه آن موقع تاسیس منحصرا بوسیله موسسین تامین می گردد.اول - تشریفات تشكیل شركت سهامی خاصنكاتی مهم برای شكل گیری شركت سهامی خاص:
 1. اساسنامه شركت كه باید امضای كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تادیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از 35% كل سهام باشد.
 2. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفكیك آن اظهارنامه و ذكر سهام ممتاز صورت وجود چنین سهامی.
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید صورت جلسه ای قید و امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
 5. ذكر نام روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت.

دوم- خصوصیات شركت سهامی خاص
 1. سرمایه شركت هنگام تاسیس نباید كمتر از 1/000/000 ریال باشد و نیز شركای شركت نباید كمتر از 3 نفر باشند.
 2. سهام شركت قابل معامله بازار بورس نمی باشد و نقل انتقال سهام شركت مشروط موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .
 3. ضمنا این شركت نمی تواد مبادرت صدور اوراق قرضه نماید.

شیوه كار شركت سهامی - مجمع عمومی عادی
حد نصاب برای تشكیل مجمع و اتخاذ تصمیم
برای مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند ضروری می باشد. هر گاه اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد برای مجمع برای بار دوم دعوت خواهند شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رای دارند جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات لازم را نسبت كلیه امور شركت بجز آنچه كه صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهند نمود مشروط بر آنه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد (مواد 86 و 87 ل.ا.ق.ت) تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اكثریت نصف علاوه یك آرای حاضر جلسه رسمی معتبر می باشد. مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود (بند 1 ماده 88 ل.ا.ق.ت).وظایف مجمع عمومی عادیاین وظایف شامل موارد زیر خواهد بود:
 • استماع گزارش و پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان شركت مورد وضع مال و خط مشی آینده شركت و اخذ تصمیم درباره آنها.
 • تصویب ترازنامه سالیانه وحساب سود و زیان
 • تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تعیین جانشینان خاتمه ماموریت آنان.
 • تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های شركت آن درج می شود.

اختیارات مجمع عمومی عادیاولا - رسیدگی حسابهای شركت و تقسیم سود.ثانیا - برابر ماده 90 (ل.ا.ق.ت) كه می گوید : ( تقسیم سود و اندوخته صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم 10% از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. درماده مذكور مقنن سود ویژه اشاره می كند و منظور از آن عبارت است از وضع تمام مخارج شركت مانند : هزینه تجارتی و مخارج بهره برداری استهلاك هزینه عمومی و تبلیغات مالیات و پاداش مطالبات مشكوك الوصول پذیرایی و غیره از درآمد كل شركت . از شود ویژه میزان 20/1 یا 50% جهت تشكیل ذخیره قانونی شركت تا زمانی كه میزان آن 10% سرمایه اصلی شركت برسد برداشت می شود و بعد از آن برداشت عنان ذخیره قانونی اختیاری خواهد بود (ماده 140 ل.ا.ق.ت).ثالثا - انتخاب مدیران و بازرسان : مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و مدت مدیریت آنان نباید از دو سال تجاوزنماید (مواد 108 و 109 ل.ا.ق.ت) از طرف دیگر مجمع مزبور می تواند تصمیمات بعدی خود هیات مدیره را كلا یا بعضا عزل نماید. نحوه انتخاب مدیران شركت ماده 88 (ل.ا.ق.ت) با اكثریت نسبی پیش بینی شده است و تعداد آرای هر رای دهنده عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق هر رای دهنده عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود وحق هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. و قسمت دوم ماده 88 مذكور گفته است كه : با توجه اصل رعایت تساوی حقوق هر سهامدار تخصیص رای انتخاب مدیران تعداد سها هر رای دهنده تعدا آرا صاحبان سهام ممتاز مندرج ماده 42 (ل.ا.ق.ت) مانند سهام عادی حساب می شود عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود).معمولا اقلیت از سیستم رای ادغامی استفاده می نمایند این معنی كه سهامداران اقلیت آرا خود را روی یك یا چند مدیر كاندیدا متمركز می كنند تا بدین وسیله بتوانند هیئت مدیره نفوذ نمایند و تا حدودی كنترل شركت مدخلیت داشته باشند.رابعا - تعیین روزنامه كثیرالانتشار شركت از جمله اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه برای آگهی ها و اطلاعیه های بعدی سهامداران تا تشكیل مجمع عمومی سالانه بعد می باشد.دعوت مجامعدعوت مجامع از جمله وظایف هیات مدیره بوده و صورت خودداری هیئت مدیره از دعوت این امر عهده بازرس یا بازرسان شركت محول شده است. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده از طریق انتشار آگهی یكی از روزنامه های كثیرالانتشار عمل می آید و تاریخ تشكیل جلسه نباید زودتر از 10 روز و دیرتر ازز 40 روز پس از انتشار دعوتنامه تعیین شود. ضمنا صورتی كه كلیه صاحبان سهام شركت مجمع عمومی حضور داشته باشند ارسال دعوتنامه قبلی لازم نمی باشد. از طرف دیگر سهامدارانی كه لااقل یك پنجم سهام شركت را دارا می باشند حق دارند دعوت و تشكیل مجمع عمومی را از هیات مدیره و صورت امتناع هیئت مدیره از بازرس یا بازرسان خواستار شوند.نحوه شركت مجامع عمومیقبل از تشكیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده هر صاحب سهمی كه بخواهد مجمع عمومی یا فوق العاده شركت كند می بایست ورقه ورود جلسه مجمع را با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام متعلق خود از شركت دریافت نماید. همچنین هر سهامدار می تواند برای خود وكیل یا قائم مقام قانونی جهت حضور كلیه مجامع تعیین نماید.نحوه اخذ رایاخذ رای مجامع معمولا با ورقه انجام می شود ولی علت سكوت قانون تجارت این مورد رای گیری با قیام و قعود و یابلند كردن انگشت مجاز می باشد. كلیه مجامع تصمیمات اكثریت آرا ترتیب مقرر اتخاذ می گردد . مراد از اكثریت اكثریت آرای حاضرین جلسه می باشد (ماده 103 ل.ا.ق.ت).انتخاب هیئت رئیسهمجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط هیئت رئیسه ای مركب از یك رئیس و دو ناظر ویك منشی اداره می شود ریاست مجمع از بین صاحبان حاضر جلسه اكثریت نسبی انتخاب خواهد شد.محدودیت اختیارات مجامع عمومیبا توجه ماده 94 (ل.ا.ق.ت) كه می گوید : ( هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) این سئوال مطرح می شود كه منظور از افزایش تعهدات صاحبان سهام توسط اكثریت سهامداران شركت چیست؟ مثلا افزایش سرمایه شركت و الزام هر سهامدار مشاركت آن موجب ازدیاد تعهد او می شود و چنین عملی بر خلاف نص صریح قانون می باشد. ولی با توجه مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 94می توان گفت كه اگر كلیه سهامداران شركت پیشنهاد شركت مورد افزایش سرمایه رای توافق بدهند این صورت منع قانونی نخواهد داشت.حق كسب اطلاع سهامدارانقانون تجارت ایران ماده 139 فقط حق كسب اطلاع سهامداران قبل از تشكیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد: هر صاحب سهم می تواد از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی درمركز شركت صورت حسابها مراجعه كرده از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.زمانی كه شركت سهامی می‌خواهد انحلال پیدا كندتصفیه شركت سهامیتصفیه شركت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد:
 • نقد كردن دارائی شركت منحله
 • وصول مطالبات شركت منحله
 • پرداخت دیون شركت منحله
 • تقسیم باقیمانده دارائی شركت بین سهامداران.


اول - انتخاب وعزل مدیر یا مدیران تصفیه
تصفیه امور شركت سهامی با مدیران شركت است مگر اینكه اساسنامه شركت یا مجمع عمومی فوق العاده كه رای انحلال شركت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد (ماده 204 ل.ا.ق.ت). پس ابتدا مدیران شركت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شركت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شركت انتخاب نماید. با این كار دیگر وظایف مدیران شركت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد. چنانچه هر علت مدیر تصفیه تعیین نشدهباشد و یا تعین شده ولی وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداكثر 2 سال است تمدید این مدت با ذكر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه مجمع عمومی سهامداران بلامانع است. اگر مدیر تصفیه قصد استعفائ داشته باشد باید مراتب را مجمع عمومی عادی سهامداران شركت اعلام نماید و نیز صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شركت را برای انتخاب جانشین دعوت كند ولی اگر مدیر تصفیه مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شركتها بخواهدكه مجمع عمومی عادی سهامداران را برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذكور دعوت كند. برای دوره تصفیه ممكن است موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام یك یا چند ناظر تعیین شود تا عملیات مدیران تصفیه رسیدگی كرده گزارش خود را برای مجمع عمومی عادی سهامداران تقدیم كنند.دوم - اختیارات مدیر یا مدیران تصفیهمدیران تصفیه نمایند شركت حال تصفیه محسوب شده و دارای كلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع داوری و حق سازش می باشند و حق دارند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از آنها وكیل تعیین كنند (ماده 212 ل.ا.ق.ت) ولی مدیر تصفیه نمی تواند دارائی شركت حال تصفیه را خود یا اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد (ماده 213 ل.ا.ق.ت).سوم - وظایف مدیران1- عملیات تصفیه شركت منحلهوصول مطالبات شركت از بدهكاران اعم از سهامداران یا اشخاص ثالث ولو از طریق اقامه دعوی مراجع قضائی.
نقد كردن دارائی شركت از طریق فروش اموال منقول یا غیر منقول.
پرداخت دیون شركت با رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه.
تقسیم باقیمانده دارائی شركت بین سهامداران.
2- دعوت مجامع عمومیاول - مقام دعوت كننده مجامع عمومی دوران تصفیهدعوت مجامع اعم از عادی فوق العاده یا عادی طور فوق العاده عهده مدیران تصفیه است. صورت خودداری مدیر تصفیه از انجام تكلیف ناظر مكلف است نسبت دعوت مجمع عمومی اقدام نماید و یا اینكه دادگاه تقاضای هر ذینفع حكم تشكیل مجمع عمومی خواهد داد (ماده 219 ل.ا.ق.ت).دوم - حق كسب اطلاع سهامدارانسهامداران شركت حق ندارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عملیات و حسابها مدت تصفیه كسب اطلاع نمایند (ماده 220 ل.ا.ق.ت).
مدیر یا مدیران تصفیه مكلفند تا زمانی كه امر تصفیه شركت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط وتشریفاتی كه قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت و صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را مجمع عمومی سالیانه تسلیم و گزارشی از اعمالی كه تا زمان تشكیل مجمع مزبور انجام داده اند مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.
3- الزامات رعایت تشریفات قانونیطول مدت تصفیه مقررات راجع دعوت و تشكیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اكثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شركت باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای كه مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می كنند باید روزنامه كثیر الانتشار كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط شركت آن درج می گردد تشكیل شود ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مكلف انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر ماده 217 (ل.ا.ق.ت) روزنامه كثیر الانتشاری كه اطلاعیه هیا مربوط شركت آن درج می گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می باشند.4- اعلام ختم تصفیه مرجع ثبت شركتمدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یك ماه پس از پایان امر تصفیه شركت سهامی مراتب را مرجع ثبت شركتها (و ثبت برند) منظور حذف نام شركت از دفتر مرجع مذكور و دفتر ثبت تجارتی اعلام نمایند و نیز جریان امر باید روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط شركت آن درج می شود آگهی شود. پس از پایان تصفیه صورتی كه وجوهی متعلق بستانكاران و سهامداران شركت باقی مانده باشد مدیر تصفیه مكلف است وجوه باقیمانده را حساب مخصوص نزد یكی از بانكهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را كه روزنامه رسمی و كثیر الانتشار اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود بانك مورد نظر مراجعه كنند.چهارم - مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیهمسئولیت مدنی مدیران تصفیه اثر ارتكاب تقصیرتابع اصول كلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه اثر تقصیر مدیران تصفیه سهامدار شخص ثالث ذینفع یا شركت مستقیما خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید. ماده 226 (ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه را كه از مقررات مندرج ماده 225 (ل.ا.ق.ت) تخلف نموده باشد از لحاظ میزان خسارات وارده بستانكارانی كه طلب خود را دریافت نكرده باشند مسئول می داند. صورتی كه پس ازانحلال شركت معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه طلب بستانكار تكافو نمی كند دادگاه ذیصلاح می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیر عاملی را كه كافی نبودن دارائی شركت نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده منفردا یا متضامنا پرداخت آن قسمت از دیونی كه تادیه ان از دارائی شركت امكان پذیر نیست محكوم كند. برای مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده 268 (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد كه مدیر یا مدیران تصفیه هر شركت صورتی كه عالما مرتكب جرائم زیر شوند حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20000 تا 200000 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:عدم اعلام نام ونشانی مربوط مرجع ثبت شركتها درظرف مدت یك ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع انحلال شركت.
دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شركت و نحوه تصفیه امور شركت و مدتی را كه جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع امر تصفیه.
دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی كه این قانون و اساسنامه شركت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول وترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط مجمع مذكور انضمام گزارش حاكی از اعمالی كه تا آن موقع انجام داده‌اند.
ادامه دادن عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت مشروط بر آنكه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
عدم اعلام ختم تصفیه مرجع ثبت شركتها ظرف مدت یك ماه پس از خاتمه آن.
عدم تودیع وجوه باقیمانده پس از ختم تصفیه متعلق سهامداران و بستانكارانی كه طلب خود را وصول ننموده اند حساب مخصوص یكی از بانكهای ایرانی.
عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذكور اشخاص ذینفع طی آگهی ختم تصفیه.
و نیز ارتكاب جرائم مندرج ماده 269 (ل.ا.ق.ت) منجر حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محكومیت خواهد داشت.› See More: ثبت شرکت سهامی خاص