آیا اولین بازدید شماست؟ ثبت نام

Default category
آیکون تصویر نام / شرح
مدال سرپرست
مدال سرپرست
به کسانی که به درجه سرپرست تالار ارتقا میابند،اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 4
zahra, بچه کرد, mahdi km, GULF 4 PERSIAN
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال مدیربخش
مدال مدیربخش
به کسانی که به درجه کاربری مدیربخش ارتقا میابند،اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 10
Maryam, Melika, zahra, pegah, mahdi km, روشنک m, Mohadlove, GULF 4 PERSIAN, Nafas, Tirdad
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال افتخاری
مدال افتخاری
به کاربران افتخاری اهدا میشود

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 8
Maryam, Melika, pegah, zelzeleh, mahdi km, Zizi, amirkhany, Nafas
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال همراه نمونه
مدال همراه نمونه
به کسانی که به درجه کاربری همراه نمونه ارتقا میابند،اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 13
Melika, zahra, pegah, بچه کرد, mohsen b, asalak, ترنم**, Mohadlove, GULF 4 PERSIAN, Nafas, nadiya, eMziper, mojtaba_br
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال همراه خوب
مدال همراه خوب
به کسانی که به درجه کاربری همراه خوب ارتقا میابند،اهدا میشود.

درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال کاربر برتر
مدال کاربر برتر
به کاربران برتر هر دوره اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 6
Maryam, Melika, zahra, بچه کرد, روشنک m, Mohadlove
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال فعالیت
مدال فعالیت
به کاربرانی که فعالیت زیادی دارند،اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
Atash, zahra, بچه کرد
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال 1000 ارسالی
مدال 1000 ارسالی
به کاربرانی که 1000 ارسال داشته باشند اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 6
Sina, Atash, zahra, بچه کرد, روشنک m, Mohadlove
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
کاربر نیک اخلاق
کاربر نیک اخلاق
به کاربرانی که داری اخلاق خوب هستند اهدا میشود.

عضوی این مدال را ندارد
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال تشکر
مدال تشکر
به نشانه تشکر به کاربران اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2
Mahsa, Atash
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدال عشق
مدال عشق
به نشانه دوست داشتن به کاربران اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1
asalak
درخواست مدال
پیشنهاد مدال
مدیر ارشد
مدیر ارشد
به کسانی کهبه درجه کاربری مدیر ارشد ارتقا می یابند اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
zahra, بچه کرد, zelzeleh
درخواست مدال
پیشنهاد مدال


Yet Another Ranks System v4