ثبت نام در تالار: ثبت نام

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smile
 • :vomit:
  Vomit
  Vomit
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :spook:
  Spook
  Spook
 • :grimace:
  Grimace
  Grimace
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :prettiness:
  Prettiness
  Prettiness
 • :anger:
  Anger
  Anger
 • :crry:
  Cry
  Cry
 • :slobber:
  Slobber
  Slobber
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :startle:
  Startle
  Startle
 • :love:
  Love
  Love
 • :thirst:
  Thirst
  Thirst
 • :question:
  Question
  Question
 • :burn:
  Burn
  Burn
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :fire:
  Fire
  Fire
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :miao:
  Miao
  Miao
 • androeid
 • Surprised:
  Com Android Mms Emo Im Surprised
  Com Android Mms Emo Im Surprised
 • :Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Cries:
  Cries
  Cries
 • :Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
 • :Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
 • :Woot:
  Woot
  Woot
 • :Hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
 • :Sad::
  Com Android Mms Emo Im Sad
  Com Android Mms Emo Im Sad
 • :Annoyed:
  Annoyed
  Annoyed
 • :Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
 • :Sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Confused:
  Confused
  Confused
 • :Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
 • Kissing:
  Com Android Mms Emo Im Kissing
  Com Android Mms Emo Im Kissing
 • :Blush:
  Blush
  Blush
 • :Waks:
  Waks
  Waks
 • :Eek:
  Eek
  Eek
 • :Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
 • :Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
 • :LoOL:
  LOL
  LOL
 • :Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
 • :Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
 • :Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
 • :Smile::
  Smile
  Smile
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
 • :Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
 • :Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
 • :Woooot:
  Woooot
  Woooot
 • :Fufu:
  Fufu
  Fufu
 • :Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
 • :Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
 • :Saad:
  Sad
  Sad
 • :Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
 • Army Emoticons
 • :hissyfit:
  Hissyfit
  Hissyfit
 • :1confused:
  1Confused
  1Confused
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :1smile:
  1Smile
  1Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cute:
  Cute
  Cute
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :1wacko:
  1Wacko
  1Wacko
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :cool1:
  1Cool
  1Cool
 • :err:
  Err
  Err
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :ooh:
  Ooh
  Ooh
 • :1unhappy:
  1Unhappy
  1Unhappy
 • Soldier
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :lols:
  Lol
  Lol
 • :winks:
  Wink
  Wink
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :confuseds:
  Confused
  Confused
 • :angelic:
  Angelic
  Angelic
 • :mrgreen:
  Mrgreen
  Mrgreen
 • :twisted:
  Twisted
  Twisted
 • :rolleyess:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :frowns:
  Frown
  Frown
 • :tongues:
  Tongue
  Tongue
 • :neutral:
  Neutral
  Neutral
 • :biggrins:
  Biggrin
  Biggrin
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :smad:
  Mad
  Mad
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :scool:
  Cool
  Cool
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :wacky:
  Wacky
  Wacky
 • :ssmile:
  Smile
  Smile
 • viber
 • :e050:
  E050
  E050
 • :em_1f626:
  Em 1f626
  Em 1f626
 • :e105:
  E105
  E105
 • :e011:
  E011
  E011
 • :em_1f607:
  Em 1f607
  Em 1f607
 • :e51c:
  E51c
  E51c
 • :em_1f63c:
  Em 1f63c
  Em 1f63c
 • :e40c:
  E40c
  E40c
 • :em_1f61b:
  Em 1f61b
  Em 1f61b
 • :e11d:
  E11d
  E11d
 • :e413:
  E413
  E413
 • :e058:
  E058
  E058
 • :em_1f640:
  Em 1f640
  Em 1f640
 • :e405:
  E405
  E405
 • :em_1f634:
  Em 1f634
  Em 1f634
 • :e108:
  E108
  E108
 • :e019:
  E019
  E019
 • :em_1f611:
  Em 1f611
  Em 1f611
 • :e52a:
  E52a
  E52a
 • :em_1f63f:
  Em 1f63f
  Em 1f63f
 • :e40f:
  E40f
  E40f
 • :em_1f62c:
  Em 1f62c
  Em 1f62c
 • :e31c:
  E31c
  E31c
 • :e416:
  E416
  E416
 • :e10b:
  E10b
  E10b
 • :e408:
  E408
  E408
 • :e053:
  E053
  E053
 • :e403:
  E403
  E403
 • :e033:
  E033
  E033
 • :em_1f619:
  Em 1f619
  Em 1f619
 • :e52e:
  E52e
  E52e
 • :e52d:
  E52d
  E52d
 • :em_1f605:
  Em 1f605
  Em 1f605
 • :e51a:
  E51a
  E51a
 • :em_1f63a:
  Em 1f63a
  Em 1f63a
 • :e40a:
  E40a
  E40a
 • :em_1f60b:
  Em 1f60b
  Em 1f60b
 • :e11b:
  E11b
  E11b
 • :e411:
  E411
  E411
 • :e056:
  E056
  E056
 • :em_1f638:
  Em 1f638
  Em 1f638
 • :e051:
  E051
  E051
 • :em_1f627:
  Em 1f627
  Em 1f627
 • :e106:
  E106
  E106
 • :e015:
  E015
  E015
 • :em_1f608:
  Em 1f608
  Em 1f608
 • :e51e:
  E51e
  E51e
 • :em_1f63d:
  Em 1f63d
  Em 1f63d
 • :e40d:
  E40d
  E40d
 • :em_1f61f:
  Em 1f61f
  Em 1f61f
 • :e14c:
  E14c
  E14c
 • :e414:
  E414
  E414
 • :e059:
  E059
  E059
 • :e406:
  E406
  E406
 • :em_1f635:
  Em 1f635
  Em 1f635
 • :e401:
  E401
  E401
 • :e022:
  E022
  E022
 • :em_1f615:
  Em 1f615
  Em 1f615
 • :e52b:
  E52b
  E52b
 • :em_1f64a:
  Em 1f64a
  Em 1f64a
 • :e41f:
  E41f
  E41f
 • :em_1f62e:
  Em 1f62e
  Em 1f62e
 • :e31d:
  E31d
  E31d
 • :e417:
  E417
  E417
 • :e10c:
  E10c
  E10c
 • :e409:
  E409
  E409
 • :e054:
  E054
  E054
 • :e404:
  E404
  E404
 • :e05a:
  E05a
  E05a
 • :em_1f624:
  Em 1f624
  Em 1f624
 • :e52f:
  E52f
  E52f
 • :em_1f606:
  Em 1f606
  Em 1f606
 • :e51b:
  E51b
  E51b
 • :em_1f63b:
  Em 1f63b
  Em 1f63b
 • :e40b:
  E40b
  E40b
 • :em_1f60e:
  Em 1f60e
  Em 1f60e
 • :e11c:
  E11c
  E11c
 • :e412:
  E412
  E412
 • :e057:
  E057
  E057
 • :em_1f639:
  Em 1f639
  Em 1f639
 • :em_1f629:
  Em 1f629
  Em 1f629
 • :e107:
  E107
  E107
 • :e017:
  E017
  E017
 • :em_1f610:
  Em 1f610
  Em 1f610
 • :e51f:
  E51f
  E51f
 • :em_1f63e:
  Em 1f63e
  Em 1f63e
 • :e40e:
  E40e
  E40e
 • :em_1f62b:
  Em 1f62b
  Em 1f62b
 • :e15a:
  E15a
  E15a
 • :e415:
  E415
  E415
 • :e10a:
  E10a
  E10a
 • :e407:
  E407
  E407
 • :e052:
  E052
  E052
 • :e402:
  E402
  E402
 • :e030:
  E030
  E030
 • :em_1f617:
  Em 1f617
  Em 1f617
 • :e52c:
  E52c
  E52c
 • :em_1f600:
  Em 1f600
  Em 1f600
 • :e42d:
  E42d
  E42d
 • :em_1f62f:
  Em 1f62f
  Em 1f62f
 • :e33b:
  E33b
  E33b
 • :e418:
  E418
  E418
 • :e11a:
  E11a
  E11a
 • :e410:
  E410
  E410
 • :e055:
  E055
  E055
 • :em_1f636:
  Em 1f636
  Em 1f636
 • yahoo
 • :8:
  8
  8
 • :0319:
  0319
  0319
 • :018:
  018
  018
 • :082:
  082
  082
 • :57:
  57
  57
 • :52:
  52
  52
 • :42:
  42
  42
 • :31:
  31
  31
 • :(
  2
  2
 • :23:
  23
  23
 • :088:
  088
  088
 • :11:
  11
  11
 • :60:
  60
  60
 • :054:
  054
  054
 • :47:
  47
  47
 • :35:
  35
  35
 • :d
  4
  4
 • :29:
  29
  29
 • :0307:
  0307
  0307
 • :109:
  109
  109
 • :014:
  014
  014
 • :@
  62
  62
 • :056:
  056
  056
 • :50:
  50
  50
 • :40:
  40
  40
 • :9:
  9
  9
 • :)
  1
  1
 • :021:
  021
  021
 • :084:
  084
  084
 • :58:
  58
  58
 • :53:
  53
  53
 • :43:
  43
  43
 • :33:
  33
  33
 • :003:
  003
  003
 • :26:
  26
  26
 • :102:
  102
  102
 • :12:
  12
  12
 • :61:
  61
  61
 • :55:
  55
  55
 • :48:
  48
  48
 • :36:
  36
  36
 • :7:
  7
  7
 • :30:
  30
  30
 • :0314:
  0314
  0314
 • :0304:
  0304
  0304
 • :18:
  18
  18
 • :66:
  66
  66
 • :56:
  56
  56
 • :51:
  51
  51
 • :041:
  041
  041
 • :p
  10
  10
 • :001:
  001
  001
 • =))
  22
  22
 • :086:
  086
  086
 • :59:
  59
  59
 • :54:
  54
  54
 • :46:
  46
  46
 • :34:
  34
  34
 • ;)
  3
  3
 • :028:
  028
  028
 • :103:
  103
  103
 • :X
  13
  13
 • :062:
  062
  062
 • :055:
  055
  055
 • :49:
  49
  49
 • :38:
  38
  38
 • Geen-smilies
 • :(s205):
  (s205)
  (s205)
 • :(s197):
  (s197)
  (s197)
 • :(s208):
  (s208)
  (s208)
 • :(s200):
  (s200)
  (s200)
 • :(s192):
  (s192)
  (s192)
 • :(s203):
  (s203)
  (s203)
 • :(s195):
  (s195)
  (s195)
 • :(s206):
  (s206)
  (s206)
 • :(s198):
  (s198)
  (s198)
 • :(s190):
  (s190)
  (s190)
 • :(s209):
  (s209)
  (s209)
 • :(s201):
  (s201)
  (s201)
 • :(s193):
  (s193)
  (s193)
 • :(s204):
  (s204)
  (s204)
 • :(s196):
  (s196)
  (s196)
 • :(s207):
  (s207)
  (s207)
 • :(s199):
  (s199)
  (s199)
 • :(s191):
  (s191)
  (s191)
 • :(s210):
  (s210)
  (s210)
 • :(s202):
  (s202)
  (s202)
 • :(s194):
  (s194)
  (s194)
 • smile-2
 • :suicide_fool-edit:
  Suicide Fool Edit
  Suicide Fool Edit
 • :to_pick_ones_nose3:
  To Pick Ones Nose3
  To Pick Ones Nose3
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :prankster:
  Prankster
  Prankster
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :hang1:
  Hang1
  Hang1
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :on_the_quiet:
  On The Quiet
  On The Quiet
 • :(s237):
  (s237)
  (s237)
 • :pogranichnik:
  Pogranichnik
  Pogranichnik
 • :to_keep_order:
  To Keep Order
  To Keep Order
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :morpheus:
  Morpheus
  Morpheus
 • :paint3:
  Paint3
  Paint3
 • :(s149):
  (s149)
  (s149)
 • :pooh_honey:
  Pooh Honey
  Pooh Honey
 • :superman:
  Superman
  Superman
 • :triniti:
  Triniti
  Triniti
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :scout_en:
  Scout En
  Scout En
 • :gamer2:
  Gamer2
  Gamer2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :hang3:
  Hang3
  Hang3
 • :(s15):
  (s15)
  (s15)
 • :padonak:
  Padonak
  Padonak
 • :(s232):
  (s232)
  (s232)
 • :pooh_birth_day:
  Pooh Birth Day
  Pooh Birth Day
 • :suicide2:
  Suicide2
  Suicide2
 • :to_pick_ones_nose2:
  To Pick Ones Nose2
  To Pick Ones Nose2
 • :sarcastic_hand:
  Sarcastic Hand
  Sarcastic Hand
 • :pooh_on_ball:
  Pooh On Ball
  Pooh On Ball
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :girl_wacko:
  Girl Wacko
  Girl Wacko
 • :beach:
  Beach
  Beach
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :pioneer_smoke:
  Pioneer Smoke
  Pioneer Smoke
 • :(s69):
  (s69)
  (s69)
 • :telephone:
  Telephone
  Telephone
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :russian_roulette:
  Russian Roulette
  Russian Roulette
 • :slow_en:
  Slow En
  Slow En
 • :gamer4:
  Gamer4
  Gamer4
 • :blind:
  Blind
  Blind
 • :mail1:
  Mail1
  Mail1
 • :(s11):
  (s11)
  (s11)
 • :paint2:
  Paint2
  Paint2
 • :(s151):
  (s151)
  (s151)
 • :pooh_go:
  Pooh Go
  Pooh Go
 • :sun_bespectacled:
  Sun Bespectacled
  Sun Bespectacled
 • :to_pick_ones_nose_e
  To Pick Ones Nose Eat
  To Pick Ones Nose Eat
 • :rabbi:
  Rabbi
  Rabbi
 • :scout:
  Scout
  Scout
 • :prankster2:
  Prankster2
  Prankster2
 • :gamer1:
  Gamer1
  Gamer1
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :hang2:
  Hang2
  Hang2
 • :(s43):
  (s43)
  (s43)
 • :on_the_quiet2:
  On The Quiet2
  On The Quiet2
 • :(s235):
  (s235)
  (s235)
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :suicide:
  Suicide
  Suicide
 • :to_pick_ones_nose:
  To Pick Ones Nose
  To Pick Ones Nose
 • :sarcastic_blum:
  Sarcastic Blum
  Sarcastic Blum
 • :dash3:
  Dash3
  Dash3
 • :girl_hospital:
  Girl Hospital
  Girl Hospital
 • :beta:
  Beta
  Beta
 • :music:
  Music
  Music
 • :pig_ball:
  Pig Ball
  Pig Ball
 • :(s143):
  (s143)
  (s143)
 • :pooh_lol:
  Pooh Lol
  Pooh Lol
 • :superman2:
  Superman2
  Superman2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :slow:
  Slow
  Slow
 • :gamer3:
  Gamer3
  Gamer3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :(s14):
  (s14)
  (s14)
 • :paint:
  Paint
  Paint
 • :(s176):
  (s176)
  (s176)
 • :pooh_door:
  Pooh Door
  Pooh Door
 • smile-3
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :no:
  No
  No
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :ff0fbda972bf133edfc
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :ohgod:
  Ohgod
  Ohgod
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ffff:
  Ffff
  Ffff
 • :why:
  Why
  Why
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :newspaperguytear:
  Newspaperguytear
  Newspaperguytear
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • smile-4
 • :32 (25):
  32 (25)
  32 (25)
 • :32 (17):
  32 (17)
  32 (17)
 • :32 (9):
  32 (9)
  32 (9)
 • :32 (1):
  32 (1)
  32 (1)
 • :32 (33):
  32 (33)
  32 (33)
 • :32 (20):
  32 (20)
  32 (20)
 • :32 (12):
  32 (12)
  32 (12)
 • :32 (4):
  32 (4)
  32 (4)
 • :32 (36):
  32 (36)
  32 (36)
 • :32 (28):
  32 (28)
  32 (28)
 • :32 (23):
  32 (23)
  32 (23)
 • :32 (15):
  32 (15)
  32 (15)
 • :32 (7):
  32 (7)
  32 (7)
 • :32 (39):
  32 (39)
  32 (39)
 • :32 (31):
  32 (31)
  32 (31)
 • :32 (18):
  32 (18)
  32 (18)
 • :32 (10):
  32 (10)
  32 (10)
 • :32 (2):
  32 (2)
  32 (2)
 • :32 (34):
  32 (34)
  32 (34)
 • :32 (26):
  32 (26)
  32 (26)
 • :32 (21):
  32 (21)
  32 (21)
 • :32 (13):
  32 (13)
  32 (13)
 • :32 (5):
  32 (5)
  32 (5)
 • :32 (37):
  32 (37)
  32 (37)
 • :32 (29):
  32 (29)
  32 (29)
 • :32 (24):
  32 (24)
  32 (24)
 • :32 (16):
  32 (16)
  32 (16)
 • :32 (8):
  32 (8)
  32 (8)
 • :382:
  32
  32
 • :32 (32):
  32 (32)
  32 (32)
 • :32 (19):
  32 (19)
  32 (19)
 • :32 (11):
  32 (11)
  32 (11)
 • :32 (3):
  32 (3)
  32 (3)
 • :32 (35):
  32 (35)
  32 (35)
 • :32 (27):
  32 (27)
  32 (27)
 • :32 (22):
  32 (22)
  32 (22)
 • :32 (14):
  32 (14)
  32 (14)
 • :32 (6):
  32 (6)
  32 (6)
 • :32 (38):
  32 (38)
  32 (38)
 • :32 (30):
  32 (30)
  32 (30)
 • smile-5
 • :(s3147):
  (s3147)
  (s3147)
 • :(s3326):
  (s3326)
  (s3326)
 • :(s3271):
  (s3271)
  (s3271)
 • :(s3334):
  (s3334)
  (s3334)
 • :(s3149):
  (s3149)
  (s3149)
 • :(s3328):
  (s3328)
  (s3328)
 • :(s3308):
  (s3308)
  (s3308)
 • :(s3337):
  (s3337)
  (s3337)
 • :(s3268):
  (s3268)
  (s3268)
 • :(s3330):
  (s3330)
  (s3330)
 • :(s3148):
  (s3148)
  (s3148)
 • :(s3327):
  (s3327)
  (s3327)
 • :(s3307):
  (s3307)
  (s3307)
 • :(s3335):
  (s3335)
  (s3335)
 • :(s3150):
  (s3150)
  (s3150)
 • :(s3329):
  (s3329)
  (s3329)
 • smile-6
 • :(s3015):
  (s3015)
  (s3015)
 • :(s3229):
  (s3229)
  (s3229)
 • :(s3382):
  (s3382)
  (s3382)
 • :(s2615):
  (s2615)
  (s2615)
 • :(s2941):
  (s2941)
  (s2941)
 • :(s3219):
  (s3219)
  (s3219)
 • :(s3286):
  (s3286)
  (s3286)
 • :(s3071):
  (s3071)
  (s3071)
 • :(s3232):
  (s3232)
  (s3232)
 • :(s2884):
  (s2884)
  (s2884)
 • :(s3002):
  (s3002)
  (s3002)
 • :(s3225):
  (s3225)
  (s3225)
 • :(s3381):
  (s3381)
  (s3381)
 • :(s2939):
  (s2939)
  (s2939)
 • :(s3218):
  (s3218)
  (s3218)
 • :(s3269):
  (s3269)
  (s3269)
 • :(s3040):
  (s3040)
  (s3040)
 • :(s3230):
  (s3230)
  (s3230)
 • :(s3386):
  (s3386)
  (s3386)
 • :(s2850):
  (s2850)
  (s2850)
 • :(s2966):
  (s2966)
  (s2966)
 • :(s3220):
  (s3220)
  (s3220)
 • :(s3287):
  (s3287)
  (s3287)
 • :(s3113):
  (s3113)
  (s3113)
 • :(s3244):
  (s3244)
  (s3244)
 • :(s2908):
  (s2908)
  (s2908)
 • smile-7
 • :(s2909):
  (s2909)
  (s2909)
 • :(s2972):
  (s2972)
  (s2972)
 • :(s3242):
  (s3242)
  (s3242)
 • :(s3306):
  (s3306)
  (s3306)
 • :(s3405):
  (s3405)
  (s3405)
 • :(s2888):
  (s2888)
  (s2888)
 • :(s2927):
  (s2927)
  (s2927)
 • :(s3226):
  (s3226)
  (s3226)
 • :(s3288):
  (s3288)
  (s3288)
 • :(s3387):
  (s3387)
  (s3387)
 • :(s2862):
  (s2862)
  (s2862)
 • :(s3208):
  (s3208)
  (s3208)
 • :(s3247):
  (s3247)
  (s3247)
 • :(s2903):
  (s2903)
  (s2903)
 • :(s2971):
  (s2971)
  (s2971)
 • :(s3231):
  (s3231)
  (s3231)
 • :(s3291):
  (s3291)
  (s3291)
 • :(s3397):
  (s3397)
  (s3397)
 • :(s2885):
  (s2885)
  (s2885)
 • :(s2924):
  (s2924)
  (s2924)
 • :(s3210):
  (s3210)
  (s3210)
 • :(s3273):
  (s3273)
  (s3273)
 • :(s3361):
  (s3361)
  (s3361)
 • :(s3016):
  (s3016)
  (s3016)
 • :(s3243):
  (s3243)
  (s3243)
 • :(s3406):
  (s3406)
  (s3406)
 • :(s2902):
  (s2902)
  (s2902)
 • :(s2962):
  (s2962)
  (s2962)
 • :(s3228):
  (s3228)
  (s3228)
 • :(s3289):
  (s3289)
  (s3289)
 • :(s3395):
  (s3395)
  (s3395)
 • :(s2880):
  (s2880)
  (s2880)
 • :(s2913):
  (s2913)
  (s2913)
 • :(s3209):
  (s3209)
  (s3209)
 • :(s3270):
  (s3270)
  (s3270)