ثبت نام در تالار: ثبت نام

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smile
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :fire:
  Fire
  Fire
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :miao:
  Miao
  Miao
 • :vomit:
  Vomit
  Vomit
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :spook:
  Spook
  Spook
 • :grimace:
  Grimace
  Grimace
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :prettiness:
  Prettiness
  Prettiness
 • :anger:
  Anger
  Anger
 • :crry:
  Cry
  Cry
 • :slobber:
  Slobber
  Slobber
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :startle:
  Startle
  Startle
 • :love:
  Love
  Love
 • :thirst:
  Thirst
  Thirst
 • :question:
  Question
  Question
 • :burn:
  Burn
  Burn
 • androeid
 • :Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
 • :Woooot:
  Woooot
  Woooot
 • :Fufu:
  Fufu
  Fufu
 • :Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
 • :Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
 • :Saad:
  Sad
  Sad
 • :Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
 • :Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
 • :Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Cries:
  Cries
  Cries
 • Surprised:
  Com Android Mms Emo Im Surprised
  Com Android Mms Emo Im Surprised
 • :Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
 • :Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
 • :Woot:
  Woot
  Woot
 • :Hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
 • :Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
 • :Annoyed:
  Annoyed
  Annoyed
 • :Sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Confused:
  Confused
  Confused
 • :Sad::
  Com Android Mms Emo Im Sad
  Com Android Mms Emo Im Sad
 • :Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
 • :Blush:
  Blush
  Blush
 • :Waks:
  Waks
  Waks
 • :Eek:
  Eek
  Eek
 • :Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
 • Kissing:
  Com Android Mms Emo Im Kissing
  Com Android Mms Emo Im Kissing
 • :Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
 • :LoOL:
  LOL
  LOL
 • :Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
 • :Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
 • :Smile::
  Smile
  Smile
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
 • :Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
 • Army Emoticons
 • :err:
  Err
  Err
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :ooh:
  Ooh
  Ooh
 • :1unhappy:
  1Unhappy
  1Unhappy
 • :hissyfit:
  Hissyfit
  Hissyfit
 • :1confused:
  1Confused
  1Confused
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :1smile:
  1Smile
  1Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cute:
  Cute
  Cute
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :1wacko:
  1Wacko
  1Wacko
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :cool1:
  1Cool
  1Cool
 • Soldier
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :scool:
  Cool
  Cool
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :wacky:
  Wacky
  Wacky
 • :ssmile:
  Smile
  Smile
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :lols:
  Lol
  Lol
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :confuseds:
  Confused
  Confused
 • :angelic:
  Angelic
  Angelic
 • :winks:
  Wink
  Wink
 • :twisted:
  Twisted
  Twisted
 • :rolleyess:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mrgreen:
  Mrgreen
  Mrgreen
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :frowns:
  Frown
  Frown
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :neutral:
  Neutral
  Neutral
 • :biggrins:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tongues:
  Tongue
  Tongue
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :smad:
  Mad
  Mad
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • viber
 • :e407:
  E407
  E407
 • :e10b:
  E10b
  E10b
 • :em_1f629:
  Em 1f629
  Em 1f629
 • :e107:
  E107
  E107
 • :e053:
  E053
  E053
 • :em_1f610:
  Em 1f610
  Em 1f610
 • :e019:
  E019
  E019
 • :em_1f63e:
  Em 1f63e
  Em 1f63e
 • :e52a:
  E52a
  E52a
 • :em_1f62b:
  Em 1f62b
  Em 1f62b
 • :e40f:
  E40f
  E40f
 • :e415:
  E415
  E415
 • :e31c:
  E31c
  E31c
 • :e11b:
  E11b
  E11b
 • :em_1f636:
  Em 1f636
  Em 1f636
 • :e402:
  E402
  E402
 • :e056:
  E056
  E056
 • :em_1f617:
  Em 1f617
  Em 1f617
 • :e033:
  E033
  E033
 • :em_1f600:
  Em 1f600
  Em 1f600
 • :e52d:
  E52d
  E52d
 • :em_1f62f:
  Em 1f62f
  Em 1f62f
 • :e51a:
  E51a
  E51a
 • :e418:
  E418
  E418
 • :e40a:
  E40a
  E40a
 • :e410:
  E410
  E410
 • :em_1f640:
  Em 1f640
  Em 1f640
 • :e405:
  E405
  E405
 • :e059:
  E059
  E059
 • :em_1f626:
  Em 1f626
  Em 1f626
 • :e105:
  E105
  E105
 • :e051:
  E051
  E051
 • :em_1f607:
  Em 1f607
  Em 1f607
 • :e015:
  E015
  E015
 • :em_1f63c:
  Em 1f63c
  Em 1f63c
 • :e51e:
  E51e
  E51e
 • :em_1f61b:
  Em 1f61b
  Em 1f61b
 • :e40d:
  E40d
  E40d
 • :e413:
  E413
  E413
 • :e14c:
  E14c
  E14c
 • :e408:
  E408
  E408
 • :e10c:
  E10c
  E10c
 • :em_1f634:
  Em 1f634
  Em 1f634
 • :e108:
  E108
  E108
 • :e054:
  E054
  E054
 • :em_1f611:
  Em 1f611
  Em 1f611
 • :e022:
  E022
  E022
 • :em_1f63f:
  Em 1f63f
  Em 1f63f
 • :e52b:
  E52b
  E52b
 • :em_1f62c:
  Em 1f62c
  Em 1f62c
 • :e41f:
  E41f
  E41f
 • :e416:
  E416
  E416
 • :e31d:
  E31d
  E31d
 • :e11c:
  E11c
  E11c
 • :em_1f638:
  Em 1f638
  Em 1f638
 • :e403:
  E403
  E403
 • :e057:
  E057
  E057
 • :em_1f619:
  Em 1f619
  Em 1f619
 • :e52e:
  E52e
  E52e
 • :e05a:
  E05a
  E05a
 • :em_1f605:
  Em 1f605
  Em 1f605
 • :em_1f63a:
  Em 1f63a
  Em 1f63a
 • :e51b:
  E51b
  E51b
 • :em_1f60b:
  Em 1f60b
  Em 1f60b
 • :e40b:
  E40b
  E40b
 • :e411:
  E411
  E411
 • :e406:
  E406
  E406
 • :e10a:
  E10a
  E10a
 • :em_1f627:
  Em 1f627
  Em 1f627
 • :e106:
  E106
  E106
 • :e052:
  E052
  E052
 • :em_1f608:
  Em 1f608
  Em 1f608
 • :e017:
  E017
  E017
 • :em_1f63d:
  Em 1f63d
  Em 1f63d
 • :e51f:
  E51f
  E51f
 • :em_1f61f:
  Em 1f61f
  Em 1f61f
 • :e40e:
  E40e
  E40e
 • :e414:
  E414
  E414
 • :e15a:
  E15a
  E15a
 • :e11a:
  E11a
  E11a
 • :em_1f635:
  Em 1f635
  Em 1f635
 • :e401:
  E401
  E401
 • :e055:
  E055
  E055
 • :em_1f615:
  Em 1f615
  Em 1f615
 • :e030:
  E030
  E030
 • :em_1f64a:
  Em 1f64a
  Em 1f64a
 • :e52c:
  E52c
  E52c
 • :em_1f62e:
  Em 1f62e
  Em 1f62e
 • :e42d:
  E42d
  E42d
 • :e417:
  E417
  E417
 • :e33b:
  E33b
  E33b
 • :e409:
  E409
  E409
 • :e11d:
  E11d
  E11d
 • :em_1f639:
  Em 1f639
  Em 1f639
 • :e404:
  E404
  E404
 • :e058:
  E058
  E058
 • :em_1f624:
  Em 1f624
  Em 1f624
 • :e52f:
  E52f
  E52f
 • :e050:
  E050
  E050
 • :em_1f606:
  Em 1f606
  Em 1f606
 • :e011:
  E011
  E011
 • :em_1f63b:
  Em 1f63b
  Em 1f63b
 • :e51c:
  E51c
  E51c
 • :em_1f60e:
  Em 1f60e
  Em 1f60e
 • :e40c:
  E40c
  E40c
 • :e412:
  E412
  E412
 • yahoo
 • :003:
  003
  003
 • :49:
  49
  49
 • :38:
  38
  38
 • :028:
  028
  028
 • :103:
  103
  103
 • :X
  13
  13
 • :062:
  062
  062
 • :055:
  055
  055
 • :7:
  7
  7
 • :0307:
  0307
  0307
 • :42:
  42
  42
 • :31:
  31
  31
 • :018:
  018
  018
 • :082:
  082
  082
 • :57:
  57
  57
 • :52:
  52
  52
 • :p
  10
  10
 • :001:
  001
  001
 • :47:
  47
  47
 • :35:
  35
  35
 • :23:
  23
  23
 • :088:
  088
  088
 • :11:
  11
  11
 • :60:
  60
  60
 • :054:
  054
  054
 • ;)
  3
  3
 • :50:
  50
  50
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :109:
  109
  109
 • :014:
  014
  014
 • :@
  62
  62
 • :056:
  056
  056
 • :8:
  8
  8
 • :0314:
  0314
  0314
 • :43:
  43
  43
 • :33:
  33
  33
 • :021:
  021
  021
 • :084:
  084
  084
 • :58:
  58
  58
 • :53:
  53
  53
 • :(
  2
  2
 • :48:
  48
  48
 • :36:
  36
  36
 • :26:
  26
  26
 • :102:
  102
  102
 • :12:
  12
  12
 • :61:
  61
  61
 • :55:
  55
  55
 • :d
  4
  4
 • :51:
  51
  51
 • :041:
  041
  041
 • :30:
  30
  30
 • :0304:
  0304
  0304
 • :18:
  18
  18
 • :66:
  66
  66
 • :56:
  56
  56
 • :9:
  9
  9
 • :)
  1
  1
 • :0319:
  0319
  0319
 • :46:
  46
  46
 • :34:
  34
  34
 • =))
  22
  22
 • :086:
  086
  086
 • :59:
  59
  59
 • :54:
  54
  54
 • Geen-smilies
 • :(s207):
  (s207)
  (s207)
 • :(s199):
  (s199)
  (s199)
 • :(s191):
  (s191)
  (s191)
 • :(s210):
  (s210)
  (s210)
 • :(s202):
  (s202)
  (s202)
 • :(s194):
  (s194)
  (s194)
 • :(s205):
  (s205)
  (s205)
 • :(s197):
  (s197)
  (s197)
 • :(s208):
  (s208)
  (s208)
 • :(s200):
  (s200)
  (s200)
 • :(s192):
  (s192)
  (s192)
 • :(s203):
  (s203)
  (s203)
 • :(s195):
  (s195)
  (s195)
 • :(s206):
  (s206)
  (s206)
 • :(s198):
  (s198)
  (s198)
 • :(s190):
  (s190)
  (s190)
 • :(s209):
  (s209)
  (s209)
 • :(s201):
  (s201)
  (s201)
 • :(s193):
  (s193)
  (s193)
 • :(s204):
  (s204)
  (s204)
 • :(s196):
  (s196)
  (s196)
 • smile-2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :russian_roulette:
  Russian Roulette
  Russian Roulette
 • :slow_en:
  Slow En
  Slow En
 • :telephone:
  Telephone
  Telephone
 • :(s143):
  (s143)
  (s143)
 • :paint:
  Paint
  Paint
 • :pooh_door:
  Pooh Door
  Pooh Door
 • :beta:
  Beta
  Beta
 • :gamer3:
  Gamer3
  Gamer3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :rabbi:
  Rabbi
  Rabbi
 • :scout:
  Scout
  Scout
 • :sun_bespectacled:
  Sun Bespectacled
  Sun Bespectacled
 • :(s176):
  (s176)
  (s176)
 • :to_pick_ones_nose_e
  To Pick Ones Nose Eat
  To Pick Ones Nose Eat
 • :on_the_quiet:
  On The Quiet
  On The Quiet
 • :pogranichnik:
  Pogranichnik
  Pogranichnik
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :(s14):
  (s14)
  (s14)
 • :prankster:
  Prankster
  Prankster
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :hang1:
  Hang1
  Hang1
 • :sarcastic_blum:
  Sarcastic Blum
  Sarcastic Blum
 • :suicide:
  Suicide
  Suicide
 • :(s237):
  (s237)
  (s237)
 • :to_pick_ones_nose:
  To Pick Ones Nose
  To Pick Ones Nose
 • :paint3:
  Paint3
  Paint3
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :pooh_honey:
  Pooh Honey
  Pooh Honey
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :morpheus:
  Morpheus
  Morpheus
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :slow:
  Slow
  Slow
 • :superman2:
  Superman2
  Superman2
 • :(s149):
  (s149)
  (s149)
 • :padonak:
  Padonak
  Padonak
 • :pooh_birth_day:
  Pooh Birth Day
  Pooh Birth Day
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :gamer2:
  Gamer2
  Gamer2
 • :hang3:
  Hang3
  Hang3
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :suicide_fool-edit:
  Suicide Fool Edit
  Suicide Fool Edit
 • :(s232):
  (s232)
  (s232)
 • :to_pick_ones_nose3:
  To Pick Ones Nose3
  To Pick Ones Nose3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :pioneer_smoke:
  Pioneer Smoke
  Pioneer Smoke
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :(s15):
  (s15)
  (s15)
 • :pooh_on_ball:
  Pooh On Ball
  Pooh On Ball
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :girl_wacko:
  Girl Wacko
  Girl Wacko
 • :(s69):
  (s69)
  (s69)
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :to_keep_order:
  To Keep Order
  To Keep Order
 • :paint2:
  Paint2
  Paint2
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :pooh_go:
  Pooh Go
  Pooh Go
 • :beach:
  Beach
  Beach
 • :gamer4:
  Gamer4
  Gamer4
 • :mail1:
  Mail1
  Mail1
 • :triniti:
  Triniti
  Triniti
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :scout_en:
  Scout En
  Scout En
 • :superman:
  Superman
  Superman
 • :(s151):
  (s151)
  (s151)
 • :on_the_quiet2:
  On The Quiet2
  On The Quiet2
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :blind:
  Blind
  Blind
 • :(s11):
  (s11)
  (s11)
 • :prankster2:
  Prankster2
  Prankster2
 • :gamer1:
  Gamer1
  Gamer1
 • :hang2:
  Hang2
  Hang2
 • :sarcastic_hand:
  Sarcastic Hand
  Sarcastic Hand
 • :suicide2:
  Suicide2
  Suicide2
 • :(s235):
  (s235)
  (s235)
 • :to_pick_ones_nose2:
  To Pick Ones Nose2
  To Pick Ones Nose2
 • :music:
  Music
  Music
 • :pig_ball:
  Pig Ball
  Pig Ball
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :(s43):
  (s43)
  (s43)
 • :pooh_lol:
  Pooh Lol
  Pooh Lol
 • :dash3:
  Dash3
  Dash3
 • :girl_hospital:
  Girl Hospital
  Girl Hospital
 • smile-3
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :no:
  No
  No
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :ff0fbda972bf133edfc
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :ohgod:
  Ohgod
  Ohgod
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ffff:
  Ffff
  Ffff
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :newspaperguytear:
  Newspaperguytear
  Newspaperguytear
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • smile-4
 • :32 (11):
  32 (11)
  32 (11)
 • :32 (3):
  32 (3)
  32 (3)
 • :32 (35):
  32 (35)
  32 (35)
 • :32 (27):
  32 (27)
  32 (27)
 • :32 (19):
  32 (19)
  32 (19)
 • :32 (6):
  32 (6)
  32 (6)
 • :32 (38):
  32 (38)
  32 (38)
 • :32 (30):
  32 (30)
  32 (30)
 • :32 (22):
  32 (22)
  32 (22)
 • :32 (14):
  32 (14)
  32 (14)
 • :32 (9):
  32 (9)
  32 (9)
 • :32 (1):
  32 (1)
  32 (1)
 • :32 (33):
  32 (33)
  32 (33)
 • :32 (25):
  32 (25)
  32 (25)
 • :32 (17):
  32 (17)
  32 (17)
 • :32 (4):
  32 (4)
  32 (4)
 • :32 (36):
  32 (36)
  32 (36)
 • :32 (28):
  32 (28)
  32 (28)
 • :32 (20):
  32 (20)
  32 (20)
 • :32 (12):
  32 (12)
  32 (12)
 • :32 (7):
  32 (7)
  32 (7)
 • :32 (39):
  32 (39)
  32 (39)
 • :32 (31):
  32 (31)
  32 (31)
 • :32 (23):
  32 (23)
  32 (23)
 • :32 (15):
  32 (15)
  32 (15)
 • :32 (10):
  32 (10)
  32 (10)
 • :32 (2):
  32 (2)
  32 (2)
 • :32 (34):
  32 (34)
  32 (34)
 • :32 (26):
  32 (26)
  32 (26)
 • :32 (18):
  32 (18)
  32 (18)
 • :32 (5):
  32 (5)
  32 (5)
 • :32 (37):
  32 (37)
  32 (37)
 • :32 (29):
  32 (29)
  32 (29)
 • :32 (21):
  32 (21)
  32 (21)
 • :32 (13):
  32 (13)
  32 (13)
 • :32 (8):
  32 (8)
  32 (8)
 • :382:
  32
  32
 • :32 (32):
  32 (32)
  32 (32)
 • :32 (24):
  32 (24)
  32 (24)
 • :32 (16):
  32 (16)
  32 (16)
 • smile-5
 • :(s3268):
  (s3268)
  (s3268)
 • :(s3330):
  (s3330)
  (s3330)
 • :(s3148):
  (s3148)
  (s3148)
 • :(s3327):
  (s3327)
  (s3327)
 • :(s3307):
  (s3307)
  (s3307)
 • :(s3335):
  (s3335)
  (s3335)
 • :(s3150):
  (s3150)
  (s3150)
 • :(s3329):
  (s3329)
  (s3329)
 • :(s3147):
  (s3147)
  (s3147)
 • :(s3326):
  (s3326)
  (s3326)
 • :(s3271):
  (s3271)
  (s3271)
 • :(s3334):
  (s3334)
  (s3334)
 • :(s3149):
  (s3149)
  (s3149)
 • :(s3328):
  (s3328)
  (s3328)
 • :(s3308):
  (s3308)
  (s3308)
 • :(s3337):
  (s3337)
  (s3337)
 • smile-6
 • :(s3269):
  (s3269)
  (s3269)
 • :(s2939):
  (s2939)
  (s2939)
 • :(s3218):
  (s3218)
  (s3218)
 • :(s3230):
  (s3230)
  (s3230)
 • :(s3386):
  (s3386)
  (s3386)
 • :(s2850):
  (s2850)
  (s2850)
 • :(s3040):
  (s3040)
  (s3040)
 • :(s3287):
  (s3287)
  (s3287)
 • :(s2966):
  (s2966)
  (s2966)
 • :(s3220):
  (s3220)
  (s3220)
 • :(s3244):
  (s3244)
  (s3244)
 • :(s2908):
  (s2908)
  (s2908)
 • :(s3113):
  (s3113)
  (s3113)
 • :(s3229):
  (s3229)
  (s3229)
 • :(s3382):
  (s3382)
  (s3382)
 • :(s2615):
  (s2615)
  (s2615)
 • :(s3015):
  (s3015)
  (s3015)
 • :(s3286):
  (s3286)
  (s3286)
 • :(s2941):
  (s2941)
  (s2941)
 • :(s3219):
  (s3219)
  (s3219)
 • :(s3232):
  (s3232)
  (s3232)
 • :(s2884):
  (s2884)
  (s2884)
 • :(s3071):
  (s3071)
  (s3071)
 • :(s3225):
  (s3225)
  (s3225)
 • :(s3381):
  (s3381)
  (s3381)
 • :(s3002):
  (s3002)
  (s3002)
 • smile-7
 • :(s2885):
  (s2885)
  (s2885)
 • :(s2962):
  (s2962)
  (s2962)
 • :(s3228):
  (s3228)
  (s3228)
 • :(s3289):
  (s3289)
  (s3289)
 • :(s3406):
  (s3406)
  (s3406)
 • :(s2913):
  (s2913)
  (s2913)
 • :(s3209):
  (s3209)
  (s3209)
 • :(s3270):
  (s3270)
  (s3270)
 • :(s3395):
  (s3395)
  (s3395)
 • :(s2902):
  (s2902)
  (s2902)
 • :(s2972):
  (s2972)
  (s2972)
 • :(s3242):
  (s3242)
  (s3242)
 • :(s3306):
  (s3306)
  (s3306)
 • :(s2880):
  (s2880)
  (s2880)
 • :(s2927):
  (s2927)
  (s2927)
 • :(s3226):
  (s3226)
  (s3226)
 • :(s3288):
  (s3288)
  (s3288)
 • :(s3405):
  (s3405)
  (s3405)
 • :(s2909):
  (s2909)
  (s2909)
 • :(s3208):
  (s3208)
  (s3208)
 • :(s3247):
  (s3247)
  (s3247)
 • :(s3387):
  (s3387)
  (s3387)
 • :(s2888):
  (s2888)
  (s2888)
 • :(s2971):
  (s2971)
  (s2971)
 • :(s3231):
  (s3231)
  (s3231)
 • :(s3291):
  (s3291)
  (s3291)
 • :(s2862):
  (s2862)
  (s2862)
 • :(s2924):
  (s2924)
  (s2924)
 • :(s3210):
  (s3210)
  (s3210)
 • :(s3273):
  (s3273)
  (s3273)
 • :(s3397):
  (s3397)
  (s3397)
 • :(s2903):
  (s2903)
  (s2903)
 • :(s3016):
  (s3016)
  (s3016)
 • :(s3243):
  (s3243)
  (s3243)
 • :(s3361):
  (s3361)
  (s3361)