ثبت نام در تالار: ثبت نام

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smile
 • :anger:
  Anger
  Anger
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :prettiness:
  Prettiness
  Prettiness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :crry:
  Cry
  Cry
 • :slobber:
  Slobber
  Slobber
 • :love:
  Love
  Love
 • :startle:
  Startle
  Startle
 • :burn:
  Burn
  Burn
 • :thirst:
  Thirst
  Thirst
 • :question:
  Question
  Question
 • :fire:
  Fire
  Fire
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :miao:
  Miao
  Miao
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :vomit:
  Vomit
  Vomit
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :grimace:
  Grimace
  Grimace
 • :spook:
  Spook
  Spook
 • androeid
 • :Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
  Com Android Mms Emo Im Foot In Mouth
 • :Sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Confused:
  Confused
  Confused
 • :Sad::
  Com Android Mms Emo Im Sad
  Com Android Mms Emo Im Sad
 • :Blush:
  Blush
  Blush
 • :Waks:
  Waks
  Waks
 • :Eek:
  Eek
  Eek
 • :Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
  Com Android Mms Emo Im Tongue Sticking Out
 • Kissing:
  Com Android Mms Emo Im Kissing
  Com Android Mms Emo Im Kissing
 • :Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
  Com Android Mms Emo Im Crying
 • :LoOL:
  LOL
  LOL
 • :Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
  Com Android Mms Emo Im Wtf
 • :Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
  Com Android Mms Emo Im Mad
 • :Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
  Com Android Mms Emo Im Happy
 • :Smile::
  Smile
  Smile
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
  Com Android Mms Emo Im Smirk
 • :Annoyed:
  Annoyed
  Annoyed
 • :Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
  Com Android Mms Emo Im Angel
 • :Woooot:
  Woooot
  Woooot
 • :Fufu:
  Fufu
  Fufu
 • :Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
  Com Android Mms Emo Im Undecided
 • :Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
  Com Android Mms Emo Im Laughing
 • :Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
  Com Android Mms Emo Im Embarrassed
 • :Saad:
  Sad
  Sad
 • :Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
  Com Android Mms Emo Im Yelling
 • :Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
  Com Android Mms Emo Im Money Mouth
 • :Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
  Com Android Mms Emo Im Heart
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Cries:
  Cries
  Cries
 • Surprised:
  Com Android Mms Emo Im Surprised
  Com Android Mms Emo Im Surprised
 • :Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
  Com Android Mms Emo Im Cool
 • :Woot:
  Woot
  Woot
 • :Hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
  Com Android Mms Emo Im Winking
 • :Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
  Com Android Mms Emo Im Lips Are Sealed
 • Army Emoticons
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :1smile:
  1Smile
  1Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cute:
  Cute
  Cute
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :1wacko:
  1Wacko
  1Wacko
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :cool1:
  1Cool
  1Cool
 • :err:
  Err
  Err
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :ooh:
  Ooh
  Ooh
 • :1unhappy:
  1Unhappy
  1Unhappy
 • :hissyfit:
  Hissyfit
  Hissyfit
 • :1confused:
  1Confused
  1Confused
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • Soldier
 • :rolleyess:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mrgreen:
  Mrgreen
  Mrgreen
 • :twisted:
  Twisted
  Twisted
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :frowns:
  Frown
  Frown
 • :neutral:
  Neutral
  Neutral
 • :biggrins:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tongues:
  Tongue
  Tongue
 • :smad:
  Mad
  Mad
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :scool:
  Cool
  Cool
 • :ssmile:
  Smile
  Smile
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :wacky:
  Wacky
  Wacky
 • :lols:
  Lol
  Lol
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :angelic:
  Angelic
  Angelic
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :confuseds:
  Confused
  Confused
 • :winks:
  Wink
  Wink
 • viber
 • :em_1f610:
  Em 1f610
  Em 1f610
 • :e42d:
  E42d
  E42d
 • :em_1f63e:
  Em 1f63e
  Em 1f63e
 • :e33b:
  E33b
  E33b
 • :em_1f62b:
  Em 1f62b
  Em 1f62b
 • :e11a:
  E11a
  E11a
 • :e415:
  E415
  E415
 • :e055:
  E055
  E055
 • :e407:
  E407
  E407
 • :e030:
  E030
  E030
 • :em_1f629:
  Em 1f629
  Em 1f629
 • :e52c:
  E52c
  E52c
 • :e107:
  E107
  E107
 • :em_1f600:
  Em 1f600
  Em 1f600
 • :e40c:
  E40c
  E40c
 • :em_1f62f:
  Em 1f62f
  Em 1f62f
 • :e11d:
  E11d
  E11d
 • :e418:
  E418
  E418
 • :e058:
  E058
  E058
 • :e410:
  E410
  E410
 • :e050:
  E050
  E050
 • :em_1f636:
  Em 1f636
  Em 1f636
 • :e402:
  E402
  E402
 • :e011:
  E011
  E011
 • :em_1f617:
  Em 1f617
  Em 1f617
 • :e51c:
  E51c
  E51c
 • :em_1f607:
  Em 1f607
  Em 1f607
 • :e40f:
  E40f
  E40f
 • :em_1f63c:
  Em 1f63c
  Em 1f63c
 • :e31c:
  E31c
  E31c
 • :em_1f61b:
  Em 1f61b
  Em 1f61b
 • :e10b:
  E10b
  E10b
 • :e413:
  E413
  E413
 • :e053:
  E053
  E053
 • :em_1f640:
  Em 1f640
  Em 1f640
 • :e405:
  E405
  E405
 • :e019:
  E019
  E019
 • :em_1f626:
  Em 1f626
  Em 1f626
 • :e52a:
  E52a
  E52a
 • :e105:
  E105
  E105
 • :e51a:
  E51a
  E51a
 • :em_1f63f:
  Em 1f63f
  Em 1f63f
 • :e40a:
  E40a
  E40a
 • :em_1f62c:
  Em 1f62c
  Em 1f62c
 • :e11b:
  E11b
  E11b
 • :e416:
  E416
  E416
 • :e056:
  E056
  E056
 • :e408:
  E408
  E408
 • :e033:
  E033
  E033
 • :em_1f634:
  Em 1f634
  Em 1f634
 • :e52d:
  E52d
  E52d
 • :e108:
  E108
  E108
 • :em_1f611:
  Em 1f611
  Em 1f611
 • :em_1f605:
  Em 1f605
  Em 1f605
 • :e40d:
  E40d
  E40d
 • :em_1f63a:
  Em 1f63a
  Em 1f63a
 • :e14c:
  E14c
  E14c
 • :em_1f60b:
  Em 1f60b
  Em 1f60b
 • :e059:
  E059
  E059
 • :e411:
  E411
  E411
 • :e051:
  E051
  E051
 • :em_1f638:
  Em 1f638
  Em 1f638
 • :e403:
  E403
  E403
 • :e015:
  E015
  E015
 • :em_1f619:
  Em 1f619
  Em 1f619
 • :e51e:
  E51e
  E51e
 • :e52e:
  E52e
  E52e
 • :em_1f608:
  Em 1f608
  Em 1f608
 • :e41f:
  E41f
  E41f
 • :em_1f63d:
  Em 1f63d
  Em 1f63d
 • :e31d:
  E31d
  E31d
 • :em_1f61f:
  Em 1f61f
  Em 1f61f
 • :e10c:
  E10c
  E10c
 • :e414:
  E414
  E414
 • :e054:
  E054
  E054
 • :e406:
  E406
  E406
 • :e022:
  E022
  E022
 • :em_1f627:
  Em 1f627
  Em 1f627
 • :e52b:
  E52b
  E52b
 • :e106:
  E106
  E106
 • :em_1f64a:
  Em 1f64a
  Em 1f64a
 • :e40b:
  E40b
  E40b
 • :em_1f62e:
  Em 1f62e
  Em 1f62e
 • :e11c:
  E11c
  E11c
 • :e417:
  E417
  E417
 • :e057:
  E057
  E057
 • :e409:
  E409
  E409
 • :e05a:
  E05a
  E05a
 • :em_1f635:
  Em 1f635
  Em 1f635
 • :e401:
  E401
  E401
 • :em_1f615:
  Em 1f615
  Em 1f615
 • :e51b:
  E51b
  E51b
 • :em_1f606:
  Em 1f606
  Em 1f606
 • :e40e:
  E40e
  E40e
 • :em_1f63b:
  Em 1f63b
  Em 1f63b
 • :e15a:
  E15a
  E15a
 • :em_1f60e:
  Em 1f60e
  Em 1f60e
 • :e10a:
  E10a
  E10a
 • :e412:
  E412
  E412
 • :e052:
  E052
  E052
 • :em_1f639:
  Em 1f639
  Em 1f639
 • :e404:
  E404
  E404
 • :e017:
  E017
  E017
 • :em_1f624:
  Em 1f624
  Em 1f624
 • :e51f:
  E51f
  E51f
 • :e52f:
  E52f
  E52f
 • yahoo
 • :014:
  014
  014
 • :@
  62
  62
 • :056:
  056
  056
 • :50:
  50
  50
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :109:
  109
  109
 • :8:
  8
  8
 • :084:
  084
  084
 • :58:
  58
  58
 • :53:
  53
  53
 • :43:
  43
  43
 • :0319:
  0319
  0319
 • :33:
  33
  33
 • :021:
  021
  021
 • :(
  2
  2
 • :102:
  102
  102
 • :12:
  12
  12
 • :61:
  61
  61
 • :55:
  55
  55
 • :48:
  48
  48
 • :36:
  36
  36
 • :26:
  26
  26
 • :d
  4
  4
 • :66:
  66
  66
 • :56:
  56
  56
 • :51:
  51
  51
 • :041:
  041
  041
 • :0307:
  0307
  0307
 • :30:
  30
  30
 • :0304:
  0304
  0304
 • :18:
  18
  18
 • :9:
  9
  9
 • :)
  1
  1
 • :086:
  086
  086
 • :59:
  59
  59
 • :54:
  54
  54
 • :46:
  46
  46
 • :34:
  34
  34
 • =))
  22
  22
 • :003:
  003
  003
 • :X
  13
  13
 • :062:
  062
  062
 • :055:
  055
  055
 • :49:
  49
  49
 • :38:
  38
  38
 • :028:
  028
  028
 • :103:
  103
  103
 • :7:
  7
  7
 • :082:
  082
  082
 • :57:
  57
  57
 • :52:
  52
  52
 • :42:
  42
  42
 • :0314:
  0314
  0314
 • :31:
  31
  31
 • :018:
  018
  018
 • :p
  10
  10
 • :001:
  001
  001
 • :088:
  088
  088
 • :11:
  11
  11
 • :60:
  60
  60
 • :054:
  054
  054
 • :47:
  47
  47
 • :35:
  35
  35
 • :23:
  23
  23
 • ;)
  3
  3
 • Geen-smilies
 • :(s207):
  (s207)
  (s207)
 • :(s199):
  (s199)
  (s199)
 • :(s191):
  (s191)
  (s191)
 • :(s210):
  (s210)
  (s210)
 • :(s202):
  (s202)
  (s202)
 • :(s194):
  (s194)
  (s194)
 • :(s205):
  (s205)
  (s205)
 • :(s197):
  (s197)
  (s197)
 • :(s208):
  (s208)
  (s208)
 • :(s200):
  (s200)
  (s200)
 • :(s192):
  (s192)
  (s192)
 • :(s203):
  (s203)
  (s203)
 • :(s195):
  (s195)
  (s195)
 • :(s206):
  (s206)
  (s206)
 • :(s198):
  (s198)
  (s198)
 • :(s190):
  (s190)
  (s190)
 • :(s209):
  (s209)
  (s209)
 • :(s201):
  (s201)
  (s201)
 • :(s193):
  (s193)
  (s193)
 • :(s204):
  (s204)
  (s204)
 • :(s196):
  (s196)
  (s196)
 • smile-2
 • :gamer2:
  Gamer2
  Gamer2
 • :hang3:
  Hang3
  Hang3
 • :padonak:
  Padonak
  Padonak
 • :(s143):
  (s143)
  (s143)
 • :pooh_birth_day:
  Pooh Birth Day
  Pooh Birth Day
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :suicide_fool-edit:
  Suicide Fool Edit
  Suicide Fool Edit
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :(s15):
  (s15)
  (s15)
 • :to_pick_ones_nose3:
  To Pick Ones Nose3
  To Pick Ones Nose3
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :girl_wacko:
  Girl Wacko
  Girl Wacko
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :(s176):
  (s176)
  (s176)
 • :pioneer_smoke:
  Pioneer Smoke
  Pioneer Smoke
 • :pooh_on_ball:
  Pooh On Ball
  Pooh On Ball
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :to_keep_order:
  To Keep Order
  To Keep Order
 • :beach:
  Beach
  Beach
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gamer4:
  Gamer4
  Gamer4
 • :mail1:
  Mail1
  Mail1
 • :(s237):
  (s237)
  (s237)
 • :paint2:
  Paint2
  Paint2
 • :pooh_go:
  Pooh Go
  Pooh Go
 • :scout_en:
  Scout En
  Scout En
 • :superman:
  Superman
  Superman
 • :blind:
  Blind
  Blind
 • :(s11):
  (s11)
  (s11)
 • :triniti:
  Triniti
  Triniti
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :gamer1:
  Gamer1
  Gamer1
 • :hang2:
  Hang2
  Hang2
 • :on_the_quiet2:
  On The Quiet2
  On The Quiet2
 • :(s149):
  (s149)
  (s149)
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :prankster2:
  Prankster2
  Prankster2
 • :sarcastic_hand:
  Sarcastic Hand
  Sarcastic Hand
 • :suicide2:
  Suicide2
  Suicide2
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :(s43):
  (s43)
  (s43)
 • :to_pick_ones_nose2:
  To Pick Ones Nose2
  To Pick Ones Nose2
 • :dash3:
  Dash3
  Dash3
 • :girl_hospital:
  Girl Hospital
  Girl Hospital
 • :music:
  Music
  Music
 • :(s232):
  (s232)
  (s232)
 • :pig_ball:
  Pig Ball
  Pig Ball
 • :pooh_lol:
  Pooh Lol
  Pooh Lol
 • :slow_en:
  Slow En
  Slow En
 • :telephone:
  Telephone
  Telephone
 • :beta:
  Beta
  Beta
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :russian_roulette:
  Russian Roulette
  Russian Roulette
 • :gamer3:
  Gamer3
  Gamer3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :paint:
  Paint
  Paint
 • :(s69):
  (s69)
  (s69)
 • :pooh_door:
  Pooh Door
  Pooh Door
 • :scout:
  Scout
  Scout
 • :sun_bespectacled:
  Sun Bespectacled
  Sun Bespectacled
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :(s14):
  (s14)
  (s14)
 • :to_pick_ones_nose_e
  To Pick Ones Nose Eat
  To Pick Ones Nose Eat
 • :rabbi:
  Rabbi
  Rabbi
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :hang1:
  Hang1
  Hang1
 • :on_the_quiet:
  On The Quiet
  On The Quiet
 • :(s151):
  (s151)
  (s151)
 • :pogranichnik:
  Pogranichnik
  Pogranichnik
 • :prankster:
  Prankster
  Prankster
 • :sarcastic_blum:
  Sarcastic Blum
  Sarcastic Blum
 • :suicide:
  Suicide
  Suicide
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :to_pick_ones_nose:
  To Pick Ones Nose
  To Pick Ones Nose
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :morpheus:
  Morpheus
  Morpheus
 • :(s235):
  (s235)
  (s235)
 • :paint3:
  Paint3
  Paint3
 • :pooh_honey:
  Pooh Honey
  Pooh Honey
 • :slow:
  Slow
  Slow
 • :superman2:
  Superman2
  Superman2
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • smile-3
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :newspaperguytear:
  Newspaperguytear
  Newspaperguytear
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :no:
  No
  No
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :ff0fbda972bf133edfc
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :ohgod:
  Ohgod
  Ohgod
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ffff:
  Ffff
  Ffff
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • smile-4
 • :32 (7):
  32 (7)
  32 (7)
 • :32 (39):
  32 (39)
  32 (39)
 • :32 (31):
  32 (31)
  32 (31)
 • :32 (23):
  32 (23)
  32 (23)
 • :32 (15):
  32 (15)
  32 (15)
 • :32 (10):
  32 (10)
  32 (10)
 • :32 (2):
  32 (2)
  32 (2)
 • :32 (34):
  32 (34)
  32 (34)
 • :32 (26):
  32 (26)
  32 (26)
 • :32 (18):
  32 (18)
  32 (18)
 • :32 (13):
  32 (13)
  32 (13)
 • :32 (5):
  32 (5)
  32 (5)
 • :32 (37):
  32 (37)
  32 (37)
 • :32 (29):
  32 (29)
  32 (29)
 • :32 (21):
  32 (21)
  32 (21)
 • :32 (8):
  32 (8)
  32 (8)
 • :382:
  32
  32
 • :32 (32):
  32 (32)
  32 (32)
 • :32 (24):
  32 (24)
  32 (24)
 • :32 (16):
  32 (16)
  32 (16)
 • :32 (11):
  32 (11)
  32 (11)
 • :32 (3):
  32 (3)
  32 (3)
 • :32 (35):
  32 (35)
  32 (35)
 • :32 (27):
  32 (27)
  32 (27)
 • :32 (19):
  32 (19)
  32 (19)
 • :32 (14):
  32 (14)
  32 (14)
 • :32 (6):
  32 (6)
  32 (6)
 • :32 (38):
  32 (38)
  32 (38)
 • :32 (30):
  32 (30)
  32 (30)
 • :32 (22):
  32 (22)
  32 (22)
 • :32 (9):
  32 (9)
  32 (9)
 • :32 (1):
  32 (1)
  32 (1)
 • :32 (33):
  32 (33)
  32 (33)
 • :32 (25):
  32 (25)
  32 (25)
 • :32 (17):
  32 (17)
  32 (17)
 • :32 (12):
  32 (12)
  32 (12)
 • :32 (4):
  32 (4)
  32 (4)
 • :32 (36):
  32 (36)
  32 (36)
 • :32 (28):
  32 (28)
  32 (28)
 • :32 (20):
  32 (20)
  32 (20)
 • smile-5
 • :(s3147):
  (s3147)
  (s3147)
 • :(s3326):
  (s3326)
  (s3326)
 • :(s3334):
  (s3334)
  (s3334)
 • :(s3271):
  (s3271)
  (s3271)
 • :(s3149):
  (s3149)
  (s3149)
 • :(s3328):
  (s3328)
  (s3328)
 • :(s3337):
  (s3337)
  (s3337)
 • :(s3308):
  (s3308)
  (s3308)
 • :(s3330):
  (s3330)
  (s3330)
 • :(s3268):
  (s3268)
  (s3268)
 • :(s3148):
  (s3148)
  (s3148)
 • :(s3327):
  (s3327)
  (s3327)
 • :(s3335):
  (s3335)
  (s3335)
 • :(s3307):
  (s3307)
  (s3307)
 • :(s3329):
  (s3329)
  (s3329)
 • :(s3150):
  (s3150)
  (s3150)
 • smile-6
 • :(s2615):
  (s2615)
  (s2615)
 • :(s3015):
  (s3015)
  (s3015)
 • :(s3229):
  (s3229)
  (s3229)
 • :(s3382):
  (s3382)
  (s3382)
 • :(s2941):
  (s2941)
  (s2941)
 • :(s3219):
  (s3219)
  (s3219)
 • :(s3286):
  (s3286)
  (s3286)
 • :(s2884):
  (s2884)
  (s2884)
 • :(s3071):
  (s3071)
  (s3071)
 • :(s3232):
  (s3232)
  (s3232)
 • :(s3002):
  (s3002)
  (s3002)
 • :(s3225):
  (s3225)
  (s3225)
 • :(s3381):
  (s3381)
  (s3381)
 • :(s2939):
  (s2939)
  (s2939)
 • :(s3218):
  (s3218)
  (s3218)
 • :(s3269):
  (s3269)
  (s3269)
 • :(s2850):
  (s2850)
  (s2850)
 • :(s3040):
  (s3040)
  (s3040)
 • :(s3230):
  (s3230)
  (s3230)
 • :(s3386):
  (s3386)
  (s3386)
 • :(s2966):
  (s2966)
  (s2966)
 • :(s3220):
  (s3220)
  (s3220)
 • :(s3287):
  (s3287)
  (s3287)
 • :(s2908):
  (s2908)
  (s2908)
 • :(s3113):
  (s3113)
  (s3113)
 • :(s3244):
  (s3244)
  (s3244)
 • smile-7
 • :(s3208):
  (s3208)
  (s3208)
 • :(s3247):
  (s3247)
  (s3247)
 • :(s3387):
  (s3387)
  (s3387)
 • :(s2909):
  (s2909)
  (s2909)
 • :(s2971):
  (s2971)
  (s2971)
 • :(s3231):
  (s3231)
  (s3231)
 • :(s3291):
  (s3291)
  (s3291)
 • :(s2888):
  (s2888)
  (s2888)
 • :(s2924):
  (s2924)
  (s2924)
 • :(s3210):
  (s3210)
  (s3210)
 • :(s3273):
  (s3273)
  (s3273)
 • :(s3397):
  (s3397)
  (s3397)
 • :(s2862):
  (s2862)
  (s2862)
 • :(s3016):
  (s3016)
  (s3016)
 • :(s3243):
  (s3243)
  (s3243)
 • :(s3361):
  (s3361)
  (s3361)
 • :(s2903):
  (s2903)
  (s2903)
 • :(s2962):
  (s2962)
  (s2962)
 • :(s3228):
  (s3228)
  (s3228)
 • :(s3289):
  (s3289)
  (s3289)
 • :(s3406):
  (s3406)
  (s3406)
 • :(s2885):
  (s2885)
  (s2885)
 • :(s2913):
  (s2913)
  (s2913)
 • :(s3209):
  (s3209)
  (s3209)
 • :(s3270):
  (s3270)
  (s3270)
 • :(s3395):
  (s3395)
  (s3395)
 • :(s2972):
  (s2972)
  (s2972)
 • :(s3242):
  (s3242)
  (s3242)
 • :(s3306):
  (s3306)
  (s3306)
 • :(s2902):
  (s2902)
  (s2902)
 • :(s2927):
  (s2927)
  (s2927)
 • :(s3226):
  (s3226)
  (s3226)
 • :(s3288):
  (s3288)
  (s3288)
 • :(s3405):
  (s3405)
  (s3405)
 • :(s2880):
  (s2880)
  (s2880)