آیا اولین بازدید شماست؟ ثبت نام

تعجب حیوانات

در رفتار حیوانات می توان اشتراکات زیادی با رفتارهای انسان مشاهده کرد . مثلا عصبانی شدن و یا خوشحال شدن از صفاتی است که در حیوانات هم وجود دارد .

در این تصاویر صفت عجیب تعجب و کنجکاوی را در حیوانات خواهید دید که تاکنون با چشم ندیده اید اما بسیاری از حیوانات از آن برخوردارند.

متعجب شدن حالتی هست که در شرایط خاص در چهره حیوانات هم قابل مشاهده است
 1. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1702-67883662-1883812551773991-5632755578984988672-n.jpg
 2. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1384-14319473918.jpg
 3. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1385-14319474111.jpg
 4. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1386-14319474280.jpg
 5. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1387-14319474390.jpg
 6. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1374-14319472488.jpg
 7. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1375-14319472618.jpg
 8. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1376-14319472735.jpg
 9. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1377-14319472842.jpg
 10. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1378-14319473025.jpg
 11. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1379-14319473142.jpg
 12. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1380-14319473312.jpg
 13. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1381-14319473521.jpg
 14. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1382-14319473650.jpg
 15. members/sina-albums-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-picture1383-14319473781.jpg
نمایش تصاویر 1 به 15 از 15